หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-044ZA
TEX-ZZZ-5-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน และ การควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022101 เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน

1. ระบุเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของผ้าทอที่จะทำการผลิต
2. ตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานของเครื่องจักรได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร
3. จำแนกความเสี่ยงในการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตามข้อจำกัดและหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท
4. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท

1022102 ควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร
2. ควบคุมบุคลากรผู้ใช้งานเครื่องจักรได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร
3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท
4. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรผลิตผ้าทอ 2.ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ เทคนิคเพื่อการผลิตผ้าทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน และ การควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมความพร้อมและควบคุมการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อนได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อนได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน หมายถึง เครื่องทอ ที่มีการคิดค้น ดัดแปลงเพื่อให้เกิดผลผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน อาทิเช่น เครื่องทอ Jacquard เหมาะสำหรับการทอลวดลายที่ซับซ้อน โดยไม่จำกัดจำนวนตะกอ เพราะมีเทคนิคการจัดการเส้นด้ายยืนแต่ละเส้นแยกกันอย่างอิสระ เป็นต้น
  2. ผ้าทอที่มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน อาทิเช่น ผ้าที่ต้องการความพองฟูนุ่มต่อการสัมผัส ที่ต้องใช้เทคนิคการผลิต โดยขั้นแรกจะต้องเตรียมเส้นด้ายชนิดพิเศษเป็นเส้นใยฝ้ายที่พันด้วยเส้นใยยาวที่ผลิตจากเส้นใยที่สามารถละลายออกได้ในภายหลัง จากนั้นนำไปทอผ้าตามโครงสร้างที่ต้องการ ขั้นตอนสุดท้ายละลายเส้นใยยาวที่พันรอบเส้นใยฝ้ายออก ก็จะได้ผ้าที่นุ่มพิเศษเนื่องจากเป็นผ้าที่ทอจากเส้นด้ายฝ้ายที่ไม่มีเกลียว การเลือกเครื่องจักรที่ใช้ในการทอผ้าชนิดนี้จึงต้องคำนึงถึงเครื่องทอที่สามารถปรับให้ผลิตผ้าได้หลายชนิด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก
ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน