หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าทอ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-043ZA
TEX-ZZZ-5-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าทอ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการวางแผนควบคุมคุณภาพผ้าทอ รวมถึงการควบคุมคุณภาพผ้าทอและปรับปรุงคุณภาพผ้าทอ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022001 วางแผนการควบคุมคุณภาพผ้าทอ

1. ระบุข้อมูลคุณภาพของผ้าทอได้ถูกต้องตามความต้องการขององค์กร
2. ระบุข้อมูลสมบัติของผ้าทอได้ถูกต้องตามคุณภาพของผ้าทอที่ต้องการขององค์กร
3. วิเคราะห์ปัจจัยในการควบคุมคุณภาพผ้าทอได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลคุณภาพของผ้าทอที่ต้องการขององค์กรและเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการผลิตผ้าทอ
4. กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพผ้าทอได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลคุณภาพของผ้าทอที่ต้องการขององค์กร

1022002 ควบคุมคุณภาพของผ้าทอ

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอได้ถูกต้องครบถ้วนตามคุณภาพของผ้าทอที่ต้องการและสอดคล้องตามแผนการควบคุมคุณภาพผ้าทอขององค์กร
2. ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอได้ถูกต้องครบถ้วนตามคุณภาพของผ้าทอที่ต้องการ
3. ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอได้ถูกต้องตามแผนการควบคุมคุณภาพผ้าทอขององค์กร
4. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณภาพของผ้าทอที่ตรวจสอบ

1022003 ปรับปรุงคุณภาพของผ้าทอ

1. วิเคราะห์ผลคุณภาพของผ้าทอได้ถูกต้องหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการผลิตผ้าทอ
2. กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าทอเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผ้าทอได้ถูกต้องตามคุณภาพของผ้าทอที่ต้องการ
3. ปรับปรุงการผลิตผ้าทอเพื่อให้ได้คุณภาพของผ้าทอตามที่ต้องการได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การควบคุมคุณภาพผ้าทอ 2. การตรวจสอบคุณภาพผ้าทอ 3. การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนดการออกแบบผ้าทอ
   2. มาตรฐานการทดสอบผ้าทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมคุณภาพผ้าทอ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของผ้าทอ และ การปรับปรุงคุณภาพของผ้าทอ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของกำหนดแผนการควบคุมคุณภาพผ้าทอและควบคุมคุณภาพผ้าทอ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพผ้าทอ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนการควบคุมคุณภาพผ้าทอได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมคุณภาพผ้าทอได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปรับปรุงคุณภาพผ้าทอได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. คุณภาพของผ้าทอ ขึ้นอยู่กับ อาทิเช่น คุณภาพของเส้นด้าย โครงสร้างผ้าทอ ความหนาของผ้า
  2. คุณภาพของเส้นด้าย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ อาทิเช่น ขนาดของเส้นด้าย จำนวนเกลียวของเส้นด้าย ทิศทางการเข้าเกลียวของเส้นด้าย จำนวนเส้นควบ ส่วนผสมเส้นใย
  3. โครงสร้างผ้าทอ คือรายละเอียดที่สำคัญๆ ของผ้าทอ ประกอบด้วย ลายทอ รายละเอียดต่างๆ ของเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง ความถี่ของเส้นยืนและเส้นพุ่ง/นิ้วหรือเซนติเมตร และ ความกว้างหน้าผ้า
   4. ความหนาของผ้า ประกอบด้วย Thin, Medium, Thick
   4.1 Thin ความหนา < 0.20 m.m.
   4.2 Medium ความหนา 0.23 – 0.46 m.m.
   4.3 Thick ความหนา > 0.47 m.m.
   5. การตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอ หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายตามมาตรฐานการทดสอบสากล อาทิเช่น ISO ASTM USTER ที่สอดคล้องกับคุณภาพของเส้นด้ายที่ต้องการของแต่ละองค์กร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ
ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน