หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาผ้าทอตามข้อมูลการออกแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-042ZA
TEX-ZZZ-5-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาผ้าทอตามข้อมูลการออกแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าทอทั้งข้อมูลด้านสมบัติของผ้าทอและขั้นตอนการผลิตผ้าทอที่ทำการออกแบบ รวมถึงทำการทดสอบ ผ้าทอต้นแบบ ตามข้อมูลของผ้าทอที่ต้องการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021901 วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าทอ

1. ระบุวัตถุประสงค์ของการออกแบบผ้าทอได้ถูกต้องตามข้อมูลของผ้าทอที่ต้องการออกแบบ
2. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตผ้าทอได้ถูกต้องตามข้อมูลการออกแบบผ้าทอ
3. วิเคราะห์สมบัติของผ้าทอที่ออกแบบได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

1021902 กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าทอต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ

1. เลือกเส้นด้ายได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าทอที่ออกแบบ
2. เลือกเครื่องจักรได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าทอที่ออกแบบ
3. ระบุสภาวะในการผลิตผ้าทอต้นแบบได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าทอที่ออกแบบ

1021903 ทดสอบผ้าทอต้นแบบ

1. ระบุหัวข้อทดสอบได้ถูกต้องตามข้อมูลคุณสมบัติของผ้าทอที่ต้องการ
2. เลือกมาตรฐานการทดสอบผ้าทอได้ถูกต้องตามข้อมูลของผ้าทอที่ต้องการ
3. ดำเนินการทดสอบผ้าทอได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบผ้าทอที่กำหนด
4. รายงานผลการทดสอบผ้าทอได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบผ้าทอที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ผ้าทอ 2. วิเคราะห์พารามิเตอร์ของผ้าทอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1 รู้เทคนิคการผลิตผ้าทอ 2. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 3. รู้ขั้นตอนการผลิตผ้าทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าทอ รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิต ผ้าทอต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และ การทดสอบ ผ้าทอต้นแบบ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าทอ กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าทอต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบ และ ทดสอบผ้าทอต้นแบบ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าทอได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถกำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าทอต้นแบบตามข้อมูลการ
   ออกแบบได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดสอบผ้าทอต้นแบบได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. รูปแบบของผ้าทอที่ออกแบบ หมายถึง ชนิดและประเภทของเส้นด้าย ประกอบด้วย ชนิด
   ของเส้นใย ขนาดของเส้นด้าย จำนวนเกลียวของเส้นด้าย ทิศทางการเข้าเกลียวของ
   เส้นด้ายโครงสร้างลายผ้าทอ จำนวนเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง/ตารางนิ้ว หน้ากว้างผ้า
   2. สภาวะในการผลิตผ้าทอต้นแบบ หมายถึง ข้อกำหนดที่ใช้ในการผลิตผ้าทอเพื่อให้ได้ผล
   ผลิตของผ้าทอตรงกับความต้องการ ประกอบด้วย สมบัติผ้า, ลักษณะเฉพาะของผ้า
  2.1 สมบัติผ้า (Fabric Properties) คือ มิติทางฟิสิกส์คงที่ อาทิเช่น เส้นใยหรือฟิลาเมนท์ (Fibre or Filament), เส้นด้าย (Yarn), น้ำหนักผ้าต่อหลา (Weight), ความหนาผ้า (Thiskness), โครงสร้างผ้า (Fabric structure), การตกแต่ง (Finishes), ความกว้างผ้า (Fabric width), สี (Colour)
  2.2 ลักษณะเฉพาะ (Fabric Characteristics) คือ ปฏิกิริยาของผ้าเมื่อถูกแรงกระทำที่ถูกกำหนดไว้ หรือการวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางฟิสิกส์และทางเคมีในผ้าที่ถูกกระทำจากแรงภายนอก อาทิเช่น การยืดตัว (Elongation), การยืดหยุ่นตัว (Elasticity), การหดตัว (Shrinkage) เป็นต้น
  3. การทดสอบผ้าทอต้นแบบตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบผ้าทอที่กำหนด หมายถึง การทดสอบผ้าทอต้นแบบตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบสากล อาทิเช่น ISO, ASTM, USTER ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผ้าทอที่ต้องการในการออกแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน