หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าทอ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-040ZA
TEX-ZZZ-4-050ZA
TEX-ZZZ-4-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าทอ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2141 วิศวกรฝ่ายผลิตผ้าทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นขณะทำการผลิตผ้าทอ และวางแผนป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021701 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงาน

1. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตผ้าทอ
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าทอ
3. บันทึกข้อมูลสถิติสาเหตุที่เกิดปัญหาของการผลิตผ้าทอ
4. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าทอ

1021702 วางแผนป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน

1. กำหนดแนวทางการป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. ถ่ายทอดแนวทางการป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะในการประเมินสถานการณ์การเกิดปัญหา
  2. ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  (ข) ความต้องการด้านความรู
  รู้ขั้นตอนการผลิตผ้าทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงาน และ การวางแผนป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงาน และ การวางแผนป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงาน
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขณะทำงานได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น โครงสร้างผ้าไม่สม่ำเสมอ เส้นด้ายยืนขาด เส้นด้ายพุ่งขาด การเปลี่ยนด้ายพุ่ง เส้นด้ายยืนหลอมละลายจากการเสียดสีของกระสวย รอยฟันหวี รอยติดแป้ง รอยเริ่มอ เส้นด้ายแปลกปลอม รอยเริ่มทอ ร้อยเส้นด้ายยืนผิด เส้นด้ายยืนหย่อน ความหนาแน่นของเส้นด้าย ยืน/พุ่ง มากกว่าปกติ ความหนาแน่นของเส้นด้าย ยืน/พุ่ง ห่าง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน