หน่วยสมรรถนะ

ผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-3-038ZA
TEX-ZZZ-3-048ZA
TEX-ZZZ-3-055ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การควบคุมแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ การลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ และ การดำเนินการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรถักนิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021501 ควบคุมแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ

1 เลือกใช้เทคนิคในการผลิตผ้าทอให้สอดคล้องกับสมบัติของผ้าทอชนิดพิเศษที่กำหนด
2 ระบุขั้นตอนการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษตามใบสั่งผลิต
3 ระบุวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ
4. ระบุเครื่องจักรในการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ ได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงานผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ

1021502 ดำเนินการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ

1.เลือกเครื่องจักรในการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษเพื่อสะดวกในการใช้งาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน
3 ตั้งค่าเครื่องจักรผลิตผ้าทอชนิดพิเศษได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงาน
4. ใช้อุปกรณ์เสริมตามใบสั่งผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานตามใบสั่งผลิต 2.ปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์เสริมตามคู่มือการใช้งานเครื่องจักรผลิตผ้าทอ 3.ปฏิบัติการประเมินงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อกำหนดด้านการผลิตผ้าทอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และการทดสอบ ทีมีอิทธิพลในการผลิตผ้าทอ 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอ 3. เทคนิคเพื่อการผลิตผ้าทอ 4. กำหนดการผลิตผ้าทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ รวมถึงการลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ และ การดำเนินการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการควบคุมแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ การลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ และ การดำเนินการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถดำเนินการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ผ้าทอชนิดพิเศษ หมายถึง ผ้าทอที่มีการนำนวัตกรรม เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของวัตถุดิบและเทคนิคการผลิต อาทิเช่น การเติมสารพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับผ้าทอ หรือผ้าทอลายแจ็คการ์ด (jacquard) ผ้าด็อบบี้ (dobby) อาทิเช่น
   - ผ้าที่ต้องการความพองฟูนุ่มต่อการสัมผัส
  เป็นผ้าฝ้ายทอชนิดพิเศษที่ต้องการความนุ่มนวลต่อการสัมผัสสูง เหมาะสำหรับตัดเย็บทำเครื่องนอนหรือชุดผ้าสำหรับเด็กอ่อน ผ้าที่ทอมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเพราะใช้เทคนิคพิเศษในการเตรียมก่อนและหลังการทอผ้า ลักษณะพิเศษในโครงสร้างคือจะได้ผ้าทอด้วยเส้นด้ายใยฝ้ายที่ไม่มีเกลียว เป็นลักษณะของเส้นใยฝ้ายขัดกันอยู่ในโครงสร้างผ้าทอ ตามภาพ ที่แสดงโครงสร้างของผ้าทอพิเศษ(ซ้าย)เปรียบเทียบกับผ้าทอปกติ(ขวา)
  img width=251 height=179 src="http://127.0.0.1/genWordploaded/11.png" alt="http://127.0.0.1/genWordploaded/11.png"
  - ผ้าทอขน (Pile Fabric) เป็นผ้าทอที่ทอด้วยลายขัดหรือลายทแยง โดยเพิ่มเส้นด้ายชุดพิเศษสำหรับทอให้เกิดเป็นขนหรือเป็นห่วงบนผืนผ้า
  - ผ้าสองชั้น (Double Fabric) คือผ้าที่ทอเป็นผ้าสองชั้นในครั้งเดียวกัน จะเป็นชนิดที่มีด้ายยืน 1 ชุด ด้ายพุ่ง 2 ชุด หรือ ด้ายยืน 2 ชุด ด้ายพุ่ง 1 ชุด เป็นต้น
  2. เทคนิคในการผลิตผ้าทอ หมายถึง การใช้เครื่องจักรทอผ้าที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องทอกระสวย เป็นเครื่องทอผ้าที่ใช้หลอดกระสวยเป็นตัวส่งเส้นด้ายพุ่ง และเครื่องทอไร้กระสวย
  - เครื่องทอผ้าที่ใช้หลอดกระสวยเป็นตัวส่งเส้นด้ายพุ่ง อาทิเช่น เครื่องทอที่ใช้ระบบลูกเบี้ยว ระบบด๊อบบี้ ระบบแจ๊คการ์ด เป็นต้น
  - เครื่องทอไร้กระสวย ประกอบด้วย เครื่องทอไร้กระสวยระบบของแข็ง และ เครื่องทอไร้กระสวยระบบของไหล
  - เครื่องทอไร้กระสวยระบบของแข็ง อาทิเช่น เครื่องทอระบบเรเปียร์ เครื่องทอระบบกระสุน เป็นต้น
  - เครื่องทอไร้กระสวยระบบของไหล อาทิเช่น เครื่องทอระบบแอร์เจ็ต เครื่องทอระบบวอเตอร์เจ็ต เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบกระบวนการผลิตผ้าทอ
ผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน