หน่วยสมรรถนะ

ผลิตผ้าทอ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-2-036ZA
TEX-ZZZ-2-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตผ้าทอ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตผ้าทอ เริ่มตั้งแต่การลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอและการผลิตผ้าทอ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรถักนิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021301 ลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอ

1. ระบุขั้นตอนการผลิตผ้าทอตามใบสั่งผลิต
2. ระบุวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตผ้าทอ
3. ระบุเครื่องจักรในการผลิตผ้าทอได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงานผลิตผ้าทอ

1021302 ดำเนินการผลิตผ้าทอ

1. เลือกเครื่องจักรในการผลิตผ้าทอเพื่อสะดวกในการใช้งาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน
3. ตั้งค่าเครื่องจักรผลิตผ้าทอได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงาน
4. ใช้อุปกรณ์เสริมตามใบสั่งผลิตผ้าทอ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ 2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เส้นใย ผ้าทอ ผ้า 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ 3. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ 4. รู้สัญลักษณ์การแยกประเภทของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอ และ การดำเนินการผลิตผ้าทอ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการลำดับแผนงานเพื่อการผลิตผ้าทอ และดำเนินการผลิตผ้าทอ
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถดำเนินการผลิตผ้าทอได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ประเภทของผ้าทอ ประเภทเส้นด้าย ขนาดของเส้นด้าย โครงสร้างลายผ้าทอ ขั้นตอนการผลิตผ้าทอ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผ้าทอ
   - ประเภทของเส้นด้าย อาทิเช่น ด้ายจากเส้นใยสั้น (spun yarn) ด้ายจากเส้นใยยาว (filament yarn) ด้ายชนิดพิเศษ (special yarn)
  - ขนาดของเส้นด้าย อาทิเช่น ขนาดเส้นด้ายตามระบบตรง (Direct system) ขนาดเส้นด้ายตามระบบกลับ (Indirect system)
  - โครงสร้างลายผ้าทอพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงสร้างผ้าทอลายขัด โครงสร้างผ้าทอลายทแยง และโครงสร้างผ้าทอลายต่วน
  - ขั้นตอนการผลิตผ้าทอ ประกอบด้วย การเตรียมเส้นด้ายทั้งเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง การออกแบบโครงสร้างและลายของผ้า การเตรียมระบบเครื่องจักรที่ใช้ในการทอผ้า
  - เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น เครื่องทอแบบมีกระสวย เครื่องทอแบบไม่มีกระสวย
  เป็นต้น
  2. การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ประกอบด้วย การทำความสะอาดฝุ่นละออง เศษเส้นใย น้ำมันและสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องทอ การหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นตามคู่มือการใช้งานเครื่อง การตรวจสอบระบบกลไกการขับเคลื่อนของเครื่องจักร การถอดเปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการผลิต
  3. อุปกรณ์เสริมในการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายทอ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถัก