หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าทอ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-2-035ZA
TEX-ZZZ-2-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าทอ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ และ การจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าทอ เพื่อจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าทอได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรถักนิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021201 เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ

1 เลือกชนิดวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต
2 จัดทำใบเบิกวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต
3 จัดทำรายงานการเตรียมวัตถุดิบได้ครบถ้วนตามใบสั่งผลิต

1021202 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ

1.ระบุวัตถุดิบได้ตรงกับชนิดของผ้าทอที่ต้องการผลิต
2.ระบุจำนวนวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต
3. คัดแยกวัตถุดิบบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต

1021203 จัดทำข้อมูลการผลิตผ้าทอ

1 ระบุข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตผ้าทอได้ถูกต้องตามใบสั่งผลิต
2 ระบุเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอ
3 บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติการผลิตผ้าทอ
4 นำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการผลิตผ้าทอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ 2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เส้นใย เส้นด้าย ผ้า 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ 3. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ 4.รู้สัญลักษณ์การแยกประเภทของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ และ การจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าทอ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอ การตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอและจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าทอ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าทอได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าทอได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตผ้าทอ ประกอบด้วย
   โครงสร้างผ้าทอ (Construction)
  ลักษณะการขัดสานกันของเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งเป็นตัวกำหนดขั้นพื้นฐานในการทอ เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างผ้าจึงเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดและองค์ประกอบที่สำคัญๆ ของผ้าทอ ดังนี้
   - ลายทอ
  รายละเอียดต่างๆ ของเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่ง อาทิเช่น ชนิดเส้นด้าย เบอร์ด้าย จำนวนเกลียว/นิ้วหรือ เมตร ทิศทางเกลียว จำนวนเส้นควบ ส่วนผสมเส้นใย
   ความถี่ของเส้นยืนและเส้นพุ่ง/นิ้วหรือเซนติเมตร
   ความกว้างหน้าผ้า
   โครงสร้างลายผ้าทอพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงสร้างผ้าทอลายขัด โครงสร้างผ้าทอลายทแยง และโครงสร้างผ้าทอลายต่วน
   โครงสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมเขียนได้หลายวิธี อาทิเช่น
  โครงสร้างลายผ้าขัด plain 1/1 uT/C 45 × C32 60”
   66 × 52
   ความหมาย plain 1/1 = ลายขัด แบบ 1/1
   ตัวเลขด้านบนของเส้น
   T/C 45 = ชนิดเส้นยืนเป็นเส้นด้ายใยผสม Tetoron (Polyester)/ฝ้าย (cotton) เบอร์ 45
   C = ชนิดเส้นพุ่งเป็นเส้นด้ายฝ้าย 100% เบอร์ 32
   ตัวเลขด้านล่างของเส้น
   66 = ความถี่เส้นด้ายยืน 66 เส้น/นิ้ว
   52 = ความถี่เส้นด้ายพุ่ง 52 เส้น/นิ้ว
   60” = ความกว้างหน้าผ้า 60 นิ้ว
  
  2. เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น
   plain 1/1 หมายถึง ลายขัด แบบ 1/1
   T/C หมายถึง เส้นด้ายใยผสม Tetoron (Polyester)/ฝ้าย (cotton)
   T/C 45 หมายถึง เส้นด้ายใยผสม Tetoron (Polyester)/ฝ้าย (cotton) เบอร์ 45
   3. การบันทึกข้อมูลหมายถึงเพื่อจัดทำประวัติการผลิตผ้าทอ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ข้อมูลของเส้นด้าย โครงสร้างลายผ้าทอ ข้อมูลความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถัก