หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพการผลิตเส้นด้าย

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-033ZA
TEX-ZZZ-5-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพการผลิตเส้นด้าย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการควบคุมคุณภาพการผลิตเส้นด้าย โดยปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมคุณภาพเส้นด้าย รวมถึงการควบคุมคุณภาพของเส้นด้าย และการปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021001 วางแผนการควบคุมคุณภาพเส้นด้าย

1. ระบุข้อมูลคุณภาพของเส้นด้ายได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ระบุข้อมูลสมบัติของเส้นด้ายได้ถูกต้องตามชนิดและประเภทของเส้นด้าย
3. วิเคราะห์ปัจจัยในการควบคุมคุณภาพเส้นด้ายได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
4. กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพเส้นด้ายได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

1021002 ควบคุมคุณภาพของเส้นด้าย

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเส้นด้ายได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ตรวจสอบคุณภาพเส้นด้ายได้ถูกต้องครบถ้วนตามคุณภาพของเส้นด้ายที่ต้องการ
3. ตรวจสอบคุณภาพเส้นด้ายได้ถูกต้องตามแผนการควบคุมคุณภาพเส้นด้ายของสถานประกอบการ
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเส้นด้ายได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณภาพของเส้นด้ายที่ตรวจสอบ

1021003 ปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้าย

1. วิเคราะห์ผลคุณภาพของเส้นด้ายได้ถูกต้องหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
2. กำหนดขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้ายได้ถูกต้องตามคุณภาพของเส้นด้ายที่ต้องการ
3. ปรับปรุงการผลิตเส้นด้ายเพื่อให้ได้คุณภาพของเส้นด้ายตามที่ต้องการได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการในทักษะ 1. การควบคุมคุณภาพเส้นด้าย 2. การตรวจสอบคุณภาพเส้นด้าย 3. การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพเส้นด้าย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนดการออกแบบเส้นด้าย 2. มาตรฐานการทดสอบเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมคุณภาพเส้นด้าย รวมถึงการควบคุมคุณภาพของเส้นด้าย และ การปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้าย
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวางแผนการควบคุมคุณภาพเส้นด้าย การควบคุมคุณภาพของเส้นด้าย และ การปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้าย
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนการควบคุมคุณภาพเส้นด้ายได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมคุณภาพของเส้นด้ายได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้ายได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. คุณภาพของเส้นด้าย อาทิเช่น ขนาดของเส้นด้าย จำนวนเกลียวของเส้นด้าย ทิศทางการเข้าเกลียวของเส้นด้าย ความไม่สม่ำเสมอของเส้นด้าย Thick Thin Neps ความแข็งแรงของเส้นด้าย
   2. Thick จุดหนาที่เกิดขึ้นบนเส้นสไลเวอร์หรือเส้นด้าย
   3. Thin จุดบางที่เกิดขึ้นบนเส้นสไลเวอร์หรือเส้นด้าย
   4. Neps ปุ่มปมที่มีขนาดโตกว่าเส้นสไลเวอร์หรือเส้นด้ายปกติ
   5. การตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้าย หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายตามมาตรฐานการทดสอบสากล อาทิเช่น ISO ASTM USTER ที่สอดคล้องกับคุณภาพของเส้นด้ายที่ต้องการของแต่ละสถานประกอบการ
   6. สมบัติของเส้นด้าย หมายถึง ลักษณะของเส้นด้าย อาทิเช่น สมบัติความเป็นมันวาว สมบัติต่อผิวสัมผัส การทนแต่แรงเสียดสี ความทนต่อแรงดึง การดูดซับน้ำ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาผ้าทอตามข้อมูลการออกแบบ
ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าทอ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน