หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-032ZA
TEX-ZZZ-5-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะความสามารถและความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเส้นด้าย รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิต เส้นด้ายต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และการทดสอบ เส้นด้ายต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020901 วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเส้นด้าย

1. ระบุวัตถุประสงค์ของการออกแบบเส้นด้ายได้ถูกต้องตามข้อมูลของเส้นด้ายที่ต้องการออกแบบ
2. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายได้ถูกต้องตามข้อมูลการออกแบบเส้นด้าย
3. วิเคราะห์สมบัติของเส้นด้ายที่ออกแบบได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

1020902 กำหนดขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ

1. เลือกเส้นใยได้ถูกต้องตามรูปแบบของเส้นด้ายที่ออกแบบ
2. เลือกเครื่องจักรได้ถูกต้องตามรูปแบบของเส้นด้ายที่ออกแบบ
3. ระบุสภาวะในการผลิตเส้นด้ายต้นแบบได้ถูกต้องตามรูปแบบของเส้นด้ายที่ออกแบบ

1020903 ทดสอบเส้นด้ายต้นแบบ

1. ระบุหัวข้อทดสอบได้ถูกต้องตามข้อมูลคุณสมบัติของเส้นด้ายที่ต้องการ
2. เลือกมาตรฐานการทดสอบเส้นด้ายได้ถูกต้องตามข้อมูลของเส้นด้ายที่ต้องการ
3. ดำเนินการทดสอบเส้นด้ายได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบเส้นด้ายที่กำหนด
4. รายงานผลการทดสอบเส้นด้ายได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบเส้นด้ายที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. วิเคราะห์ตัวอย่างเส้นด้าย
  2. วิเคราะห์พารามิเตอร์ของเส้นด้าย
  3. ทักษะการทดสอบเส้นด้าย
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย
  2. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  3. กำหนดการผลิตเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเส้นด้าย รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิต เส้นด้ายต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และ การทดสอบ เส้นด้ายต้นแบบ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเส้นด้าย กำหนดขั้นตอนการผลิต เส้นด้ายต้นแบบ และ การทดสอบ เส้นด้ายต้นแบบ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเส้นด้ายได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถกำหนดขั้นตอนการผลิตได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดสอบ เส้นด้ายต้นแบบได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. รูปแบบของเส้นด้ายที่ออกแบบ หมายถึง ชนิดและประเภทของเส้นด้าย อาทิเช่น Spun Yarn, Filament yarn เป็นต้น
   1.1 Spun Yarn คือ เส้นด้ายที่ผลิตด้วยการนำเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้าย อาทิเช่น เส้นด้ายสาง เส้นด้ายหวี เส้นด้ายผสม เส้นด้าย O.E เส้นด้ายที่ผลิตจากการปั่นด้ายแบบใช้ลม และเส้นด้าย Worsted Spinning เป็นต้น
   1.2 Filament yarn คือ เส้นด้ายที่ผลิตออกมาเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง อาทิเช่น เส้นด้าย
   Mono-Filament เส้นด้าย Multi-Filament เป็นต้น
   2. สภาวะในการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ หมายถึง ข้อกำหนดที่ใช้ในการผลิตเส้นด้ายเพื่อให้ได้ผลผลิตของ
  เส้นด้ายตรงกับความต้องการ ประกอบด้วย ทิศทางเกลียว จำนวนเกลียวต่อนิ้วหรือเมตร ขนาดเบอร์ด้าย ส่วนผสมของเส้นใย ด้ายเดี่ยว ด้ายควบ
   2.1 ทิศทางเกลียว คือการเข้าเกลียวของเส้นด้ายเพื่อให้เส้นใยยึดติดกันเป็นเส้น ประกอบด้วยเส้นด้ายเกลียว S และ เส้นด้ายเกลียว Z
  2.2 จำนวนเกลียวต่อนิ้วหรือเมตร คือการเข้าเกลียวของเส้นด้าย ประกอบด้วย TPI = Turnsper inch (จำนวนเกลียวต่อนิ้ว) และ TPM = Turns per meter (จำนวนเกลียวต่อเมตร)
  2.3 ขนาดเบอร์ด้าย เป็นสิ่งที่บงบอกขนาดความเล็กใหญของเสนดาย ที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย ระบบเบอรเสนดายในปจจุบันที่มีใชกันอยู มี 2 ระบบ คือ ระบบตรง
   (Direct system) และระบบกลับ (Indirect System)
  2.4 ส่วนผสมของเส้นใย คือจำนวนของชนิดเส้นใยที่ใช้ในการผลิดเส้นด้าย โดยจะบอกเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ที่ใช้
  2.5 ด้ายเดี่ยว เป็นเส้นด้ายเส้นเดียวยาวต่อเนื่อง เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า เส้นด้าย Mono-Filament 2.6 ด้ายควบ เป็นเส้นด้ายเส้นเล็กๆ หลายๆ เส้นรวมกันเป็นเส้นด้าย เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเส้นด้าย Multi-Filament อาทิเช่น Textures Yarn (เส้นด้ายมีลักษณะฟูหงิกงอ),Micro Filament (เป็นเส้นด้ายที่เส้นใยขนาดเล็กมาก หลายๆ เส้นรวมเป็นเส้นเดียว เป็นต้น
  3. การทดสอบเส้นด้ายต้นแบบตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบเส้นด้ายที่กำหนด หมายถึง การทดสอบเส้นด้ายต้นแบบตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบสากล อาทิเช่น ISO, ASTM, USTER ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของเส้นด้ายที่ต้องการในการออกแบบ
  4. พารามิเตอร์ของเส้นด้าย หมายถึง ข้อมูลจำเพาะของเส้นด้าย อาทิเช่น เบอร์ด้าย, TPI, comb or card, TM, รวมทั้ง คุณภาพ เช่น U%, H, IPI, str. เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
พัฒนาผ้าทอตามข้อมูลการออกแบบ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน