หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-023ZA
TEX-ZZZ-5-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าถัก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้เทคนิคเบื้องต้น เพื่อผลิตผ้าถักจากแนวคิดการออกแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012301 ตรวจสอบเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผ้าถัก

1 ทดสอบงานสิ่งทอเพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตผ้าถัก
2 จับคู่เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เข้ากับแนวคิดงานสิ่งทอ
3 ใช้เทคนิคที่แตกต่างในการผลิตผ้าถักเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

1012302 ทบทวนผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าถัก

1 วิเคราะห์ผลงานสิ่งทอเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคการผลิตผ้าถัก
2. บันทึกสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคการผลิตผ้าถักต่อไปในอนาคต
3 พิจารณาข้อติชมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระบุสิ่งที่ควรปรับปรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบสิ่งทอ 2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตผ้าถัก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้เกี่ยวกับการทดสอบเส้นใย ผ้าถัก และผ้า 2. รู้เทคนิคเพื่อการผลิตผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เทคนิคการสร้างผ้าถักต้นแบบ และการระบุขั้นตอนและเทคนิคการผลิตผ้าถักต้นแบบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการตรวจสอบเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผ้าถัก และ การทบทวนผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าถัก
  
(ก) คำแนะนำ
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับสมบัติผ้าถักและขั้นตอนการผลิตผ้าถักเพื่อวิเคราะห์และกำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักตัวอย่าง ตามข้อมูลการออกแบบ และทำการทดสอบผ้าถักตัวอย่างที่ทดลองผลิตขึ้น
  
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. เทคนิคการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น การผลิตผ้าถักแนวนอน การผลิตผ้าถักแนวดิ่ง เป็นต้น
   2. ขั้นตอนการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น การขึ้นผ้าใหม่สำหรับต่อผ้าบนเครื่องถัก การร้อยเส้นด้าย การป้อนเส้นด้าย การเชื่อมต่อหัวผ้า การเปิดสวิทช์เครื่องถัก การปรับวัดความตึงเส้นด้าย การตั้งรอบม้วนผ้า เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ
ควบคุมคุณภาพการผลิตเส้นด้าย