หน่วยสมรรถนะ

ทดลองผลิตผ้าถักต้นแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-022ZA
TEX-ZZZ-5-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองผลิตผ้าถักต้นแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างผ้าถักต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012201 วิเคราะห์กระบวนการผลิตผ้าถักต้นแบบให้ตรงตามคุณลักษณะผ้าถักที่ต้องการ

1 ระบุรายละเอียดและข้อกำหนดของคุณลักษณะผ้าถัก
2 ลำดับขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ตรงตามคุณลักษณะของผ้าถัก
3 จัดทำเอกสารพร้อมแบบเพื่อส่งต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1012202 เลือกใช้กระบวนการผลิตผ้าถักต้นแบบ

1 รู้ข้อกำหนดงานออกแบบ
2 ออกแบบผ้าถัก
3 ทดลองผลิตผ้าถักต้นแบบ

1012203 ผลิตผ้าถักต้นแบบ

1. ระบุวัตถุดิบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตผ้าถักตัวอย่าง
2. ระบุขั้นตอนการผลิตผ้าถักตัวอย่าง
3. สรุปผลการทดลองผลิตผ้าถักตัวอย่าง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ปฏิบัติการออกแบบผ้าถักตรงตามคุณลักษณะผ้าถักที่ต้องการ (ข) ความต้องการด้านความรู้ (1) ลักษณะของผ้าถัก (2) องค์ประกอบและหลักการของการทดสอบ (3) ข้อกำหนดด้านการออกแบบผ้าถัก - งบประมาณ - ประเภทของอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม - สไตล์ (style) - สี - ประโยชน์ใช้สอย - ประสิทธิภาพการทำงาน - คุณภาพ - มิติ - กำหนดเวลาของการส่งงาน - ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขต่างๆในการออกแบบ (4) ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบ: - แนวโน้มสี - แนวโน้มแฟชั่น - แนวโน้มวัสดุ - ผ้าถัก - ประเด็นปัญหาการผลิต - ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร หรือข้อจำกัด (5) ต้นทุนการผลิต (6) วัสดุและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (7) มาตรฐานสำหรับข้อกำหนด (8) ข้อมูลจำเพาะของผ้าถัก: - ชนิดเส้นด้าย - โครงสร้างผ้าถัก - ความกว้างของผืนผ้า-หน่วยนิ้ว - น้ำหนักผ้า-หน่วยกรัมต่อตารางเมตร (9) อุปกรณ์ทดสอบ: - กล้องจุลทรรศน์ - เครื่องชั่งน้ำหนัก - ตัวควบคุม - แม่แบบ - เครื่องทดสอบความแข็งแรง - เครื่องปรับอากาศ - เครื่องอบแห้ง - เครื่องทดสอบการขัดถู - ตัวทดสอบการ pilling (10) การทดสอบประสิทธิภาพของผ้า (11) ขั้นตอนการทำงาน (12) การบันทึกและการรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เทคนิคการสร้างผ้าถักต้นแบบ และการระบุขั้นตอนและเทคนิคการผลิตผ้าถักต้นแบบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์เทคนิคการสร้างผ้าถักต้นแบบ และการระบุขั้นตอนและเทคนิคการผลิตผ้าถักต้นแบบ
  
(ก) คำแนะนำ
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผ้าถักและขั้นตอนการผลิตผ้าถักเพื่อวิเคราะห์และกำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และทำการทดสอบผ้าถักต้นแบบที่ทดลองผลิตขึ้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ลักษณะของผ้าถัก แบ่งตามเทคนิคการผลิตผ้าถัก ได้เป็น การผลิตผ้าถักแนวนอน การผลิตผ้าถักแนวดิ่ง เป็นต้น
   2. ข้อกำหนดด้านการออกแบบผ้าถัก คือข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบผ้าถัก อาทิเช่น ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลการนำไปใช้ เป็นต้น
   3. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตผ้าถักต้นแบบ อาทิเช่น เครื่องถักผ้าวงกลม เครื่องถักผ้าแบบแท่นเข็มตรง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างผ้าถักต้นแบบ
พัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ