หน่วยสมรรถนะ

นำเสนอข้อมูลการออกแบบผ้าถักต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-020ZA
TEX-ZZZ-4-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  นำเสนอข้อมูลการออกแบบผ้าถักต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ สรุปข้อมูลการสร้างผ้าถักต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามผังการทำงานของสถานประกอบการ และถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบผ้าถักให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012001 สรุปข้อมูลการสร้างผ้าถักต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามผังการทำงานของสถานประกอบการ

1 รู้ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างผ้าถักต้นแบบ
2 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานการสร้างผ้าถักต้นแบบ
3 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างผ้าถักต้นแบบเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานถัดไปตามผังการทำงานของสถานประกอบการ

1012002 ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบผ้าถักให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 รู้ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบผ้าถัก
2 รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบผ้าถัก
3 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบผ้าถักเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานถัดไปตามผังการทำงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง 2. การรวบรวมข้อมูลการสร้างผ้าถักต้นแบบ 3. สรุปข้อมูลการออกแบบผ้าถัก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้แนวโน้มสีและผ้าถัก 2. รู้ชนิดของเส้นใย ผ้าถัก และผ้า 3. รู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการสรุปข้อมูลการสร้างผ้าถักต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามผังการทำงานของสถานประกอบการ และการถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบผ้าถักให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการสรุปข้อมูลการสร้างผ้าถักต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามผังการทำงานของสถานประกอบการ และการถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบผ้าถักให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับสมบัติผ้าถักและขั้นตอนการผลิตผ้าถักเพื่อวิเคราะห์และกำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างผ้าถักต้นแบบ หมายถึง การสร้างผ้าถักต้นแบบโดยการใช้ เครื่องถักตามลักษณะของผ้าถักที่ต้องการ และตามข้อกำหนดของการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น ชนิดเส้นด้าย ความกว้างของผืนผ้า-หน่วยนิ้ว น้ำหนักของผ้า-หน่วยกรัมต่อตารางเมตร ตราส่วนการผสมของเส้นใยที่ต้องการ โครงสร้างและลายผ้า สมบัติผ้าถัก เป็นต้น
   2. ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก อาทิเช่น ข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า ข้อมูลแนวโน้มวัตถุดิบ ข้อมูลการนำไปใช้ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบโครงสร้างผ้าถัก
กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตเส้นด้าย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน