หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบผ้าถักให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-018ZA
TEX-ZZZ-4-028ZA
TEX-ZZZ-4-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบผ้าถักให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ อธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการออกแบบผ้าถัก การสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design) รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มสีและผ้าถัก และการเลือกใช้แนวคิดการออกแบบผ้าถัก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011801 สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design)

1 ตรวจสอบข้อมูลความต้องการของลูกค้า
2 จัดลำดับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
3 จัดทำภาพร่าง (Sketch Design)

1011802 วิเคราะห์แนวโน้มสีและผ้าถัก

1 ประยุกต์ใช้แนวโน้มสีและผ้าถักให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2 จัดทำตารางสี
3 เลือกผ้าถักให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย

1011803 เลือกใช้แนวคิดการออกแบบผ้าถัก

1 จัดทำ MoodBoard
2 จัดทำภาพร่าง (Sketch Design)
3 ปรับแก้ภาพร่าง (Sketch Design) ตามข้อเสนอแนะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง
  2. มีทักษะการวาดภาพ และการใช้สี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้แนวโน้มสีและผ้าถัก
  2. รู้ชนิดของเส้นใย เส้นด้าย และผ้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design) รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มสีและผ้าถัก และการเลือกใช้แนวคิดการออกแบบผ้าถัก
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design) การวิเคราะห์แนวโน้มสีและผ้าถัก และ เลือกใช้แนวคิดการออกแบบผ้าถัก
  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาพร่างตามข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลแนวโน้มสี และแนวโน้มวัตถุดิบผ้าถัก
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. Mood board หมายถึง การจัดเรียง ภาพ วัตถุดิบ ข้อความ เพื่อแสดงแนวคิดการออกแบบ
   2. แนวโน้มสี หมายถึง แนวทางความนิยมการใช้สีที่น่าจะเป็นไปได้
   3. แนวโน้มผ้าถัก หมายถึง แนวทางความนิยมการใช้ผ้าถักที่น่าจะเป็นไปได้
   4. ความต้องการของลูกค้า แบ่งได้เป็น 2 เรื่อง คือ ความจำเป็นและความคาดหวัง
   1.1 ความจำเป็นคือ สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับในธุรกิจนั้นๆ
   1.2 ความคาดหวังคือ สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้า อาทิเช่น ความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากการแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบผ้าทอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
วิเคราะห์สมบัติของวัสดุสิ่งทอ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน