หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบโครงสร้างผ้าทอ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-012ZA
TEX-ZZZ-4-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบโครงสร้างผ้าทอ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการออกแบบโครงสร้างผ้าทอ โดยเป็นการสร้างและแก้ไขการออกแบบโครงสร้างผ้าทอด้วยมือ (By hand) และการสร้างและแก้ไขงานออกแบบโครงสร้างผ้าทอโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011201 สร้างและแก้ไขการออกแบบโครงสร้างผ้าทอด้วยมือ (By hand)

1 วาดลวดลายบนกระดาษกราฟ
2 ระบุและวาดงานออกแบบที่แตกต่างกัน เช่น รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานจุด
3 กำหนดสีของลายทอ ตามแนวคิดการออกแบบหรือความต้องการของลูกค้า

1011202 สร้างและแก้ไขงานออกแบบโครงสร้างผ้าทอโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ

1 วาดลวดลายบนกระดาษกราฟ
2 ระบุและวาดงานออกแบบที่แตกต่างกัน เช่น รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานจุด
3 ทำงานบนซอฟแวร์การออกแบบเชิงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของผ้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตในอุตสาหกรรม
  2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้ประเภทของเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือ
  2. รู้การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลายผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  3. รู้การออกแบบโครงสร้างและลายผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  4. รู้โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  5. รู้หลักการออกแบบศิลปะสิ่งทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขการออกแบบโครงสร้างผ้าทอด้วยมือ (By hand) และการสร้างและแก้ไขงานออกแบบโครงสร้างผ้าทอโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการสร้างและแก้ไขการออกแบบโครงสร้างผ้าทอด้วยมือ (By hand) และ การสร้างและแก้ไขงานออกแบบโครงสร้างผ้าทอโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ
  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างผ้าทอทั้ง สร้างและแก้ไขการออกแบบโครงสร้างผ้าทอด้วยมือ (By hand) และ การสร้างและแก้ไขงานออกแบบโครงสร้างผ้าทอโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
   3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม อาทิเช่น กระดาษกราฟ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโครงสร้างผ้าทอ เป็นต้น
   4. ออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมโดยการออกแบบอาจมีสีเดียวหรือหลายสีพร้อมกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการทอความกว้างของหน้าผ้าและความยาวผ้า ชนิด ปริมาณของเส้นใย ชื่อสี และจำนวนสีที่ใช้ โอกาสที่ใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์สมบัติของวัสดุสิ่งทอ
กำหนดกระบวนการปั่นด้าย