หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบผ้าทอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-011ZA
TEX-ZZZ-4-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบผ้าทอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ อธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการออกแบบผ้าทอ การค้นหาแรงบันดาลใจและศึกษาแนวโน้มด้านการออกแบบ (Trend) การตีความเชื่อมโยงจาก Mood Board สู่การสร้างแนวคิดการออกแบบผ้าทอ เพื่อการพัฒนาผ้าทอต้นแบบ ด้วยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วัสดุ โทนสี ทิศทางแนวโน้มการออกแบบ หรือแนวโน้ม และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011101 สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design)

1 ตรวจสอบข้อมูลความต้องการของลูกค้า
2 จัดลำดับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
3 จัดทำภาพร่าง (Sketch Design)

1011102 วิเคราะห์แนวโน้มสีและผ้าทอ

1 ประยุกต์ใช้แนวโน้มสีและผ้าทอให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2 จัดทำตารางสี
3 เลือกผ้าทอให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย

1011103 เลือกใช้แนวคิดการออกแบบผ้าทอ

1 จัดทำ MoodBoard
2 จัดทำภาพร่าง (Sketch Design)
3 ปรับแก้ภาพร่าง (Sketch Design) ตามข้อเสนอแนะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง
  2. มีทักษะการวาดภาพ และการใช้สี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้แนวโน้มสีและผ้าทอ
  2. รู้ชนิดของเส้นใย ผ้าทอ และผ้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design) รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มสีและผ้าทอ และการเลือกใช้แนวคิดการออกแบบผ้าทอ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design) การวิเคราะห์แนวโน้มสีและผ้าทอ และ เลือกใช้แนวคิดการออกแบบผ้าทอ
  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาพร่างตามข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลแนวโน้มสี และแนวโน้มวัตถุดิบผ้าทอ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. Mood board หมายถึง การจัดเรียง ภาพ วัตถุดิบ ข้อความ เพื่อแสดงแนวคิดการออกแบบ
   2. แนวโน้มสี หมายถึง แนวทางความนิยมการใช้สีที่น่าจะเป็นไปได้
   3. แนวโน้มผ้าทอ หมายถึง แนวทางความนิยมการใช้ผ้าทอที่น่าจะเป็นไปได้
   4. ความต้องการของลูกค้า แบ่งได้เป็น 2 เรื่อง คือ ความจำเป็นและความคาดหวัง
   1.1 ความจำเป็นคือ สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับในธุรกิจนั้นๆ
   1.2 ความคาดหวังคือ สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้า อาทิเช่น ความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า
วิเคราะห์สมบัติของวัสดุสิ่งทอ