หน่วยสมรรถนะ

นำเสนอข้อมูลการออกแบบเส้นด้ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-006ZA
TEX-ZZZ-4-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  นำเสนอข้อมูลการออกแบบเส้นด้ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ สื่อสารข้อมูลของหน้าที่หลักในหน่วยงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อสารข้อมูลการสร้างเส้นด้ายต้นแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามผังการทำงานของสถานประกอบการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010601 สรุปข้อมูลการสร้างเส้นด้ายต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามผังการทำงานของสถานประกอบการ

1 รู้ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ
2 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ
3 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างเส้นด้ายต้นแบบเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานถัดไปตามผังการทำงานของสถานประกอบการ

1010602 ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเส้นด้ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 รู้ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบเส้นด้าย
2 รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบเส้นด้าย
3 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบเส้นด้ายเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานถัดไปตามผังการทำงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการรวบรวมข้อมูลการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ รู้กระบวนการผลิตเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการสรุปข้อมูลการสร้างเส้นด้ายต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามผังการทำงานของสถานประกอบการ และ การถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเส้นด้ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการสรุปข้อมูลการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ และ ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเส้นด้ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามผังการทำงานของสถานประกอบการ
  
(ก) คำแนะนำ
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับสมบัติเส้นด้ายและขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายเพื่อวิเคราะห์และกำหนดขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ หมายถึง การสร้างเส้นด้ายต้นแบบโดยการใช้ เครื่อง Spinning lab .ในการทดลองสร้างเส้นด้ายต้นแบบตามข้อกำหนดของการผลิตเส้นด้าย อาทิเช่น ชนิดเส้นใย อัตราส่วนการผสมของเส้นใยที่ต้องการ ทิศทางการเข้าเกลียว จำนวนเกลียวต่อนิ้ว สมบัติเส้นด้าย เป็นต้น
   2. ข้อมูลการออกแบบเส้นด้าย อาทิเช่น ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบเส้นด้ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
นำเสนอข้อมูลการออกแบบเส้นด้ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง