หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบเส้นด้ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-005ZA
TEX-ZZZ-4-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบเส้นด้ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ อธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการออกแบบเส้นด้าย การค้นหาแรงบันดาลใจและศึกษาแนวโน้มด้านการออกแบบ (Trend) การตีความเชื่อมโยงจาก Mood Board สู่การสร้างแนวคิดการออกแบบเส้นด้าย เพื่อการพัฒนาเส้นด้ายต้นแบบ ด้วยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วัสดุ โทนสี ทิศทางแนวโน้มการออกแบบ หรือแนวโน้ม และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010501 สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design)

1 ตรวจสอบข้อมูลความต้องการของลูกค้า
2 จัดลำดับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
3 จัดทำภาพร่าง (Sketch Design)

1010502 วิเคราะห์แนวโน้มสีและเส้นด้าย

1 ประยุกต์ใช้แนวโน้มสีและเส้นด้ายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2 จัดทำตารางสี
3 เลือกเส้นด้ายให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย

1010503 เลือกใช้แนวคิดการออกแบบเส้นด้าย

1 จัดทำ MoodBoard
2 จัดทำภาพร่าง (Sketch Design)
3 ปรับแก้ภาพร่าง (Sketch Design) ตามข้อเสนอแนะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง
  2. ทักษะการวาดภาพ และการใช้สี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้แนวโน้มสีและเส้นด้าย
  2. รู้ชนิดของเส้นใย เส้นด้าย และผ้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบเส้นด้ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยการสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่างเส้นด้าย รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มสีและเส้นด้าย และ การเลือกใช้แนวคิดการออกแบบเส้นด้าย
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำภาพร่าง (Sketch Design) การวิเคราะห์แนวโน้มสีและเส้นด้าย และ เลือกใช้แนวคิดการออกแบบเส้นด้าย
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาพร่างตามข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลแนวโน้มสี และแนวโน้มวัตถุดิบเส้นด้าย
   2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการเลือกใช้แนวคิดการออกแบบเส้นด้าย
   3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความเกี่ยวกับการจัดทำ Mood Board
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. Mood board หมายถึง การจัดเรียง ภาพ วัตถุดิบ ข้อความ เพื่อแสดงแนวคิดการออกแบบ
   2. แนวโน้มสี หมายถึง แนวทางความนิยมการใช้สีที่น่าจะเป็นไปได้
   3. แนวโน้มเส้นด้าย หมายถึง แนวทางความนิยมการใช้เส้นด้ายที่น่าจะเป็นไปได้
   4. ความต้องการของลูกค้า แบ่งได้เป็น 2 เรื่อง คือ ความจำเป็นและความคาดหวัง
   1.1 ความจำเป็นคือ สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับในธุรกิจนั้นๆ
   1.2 ความคาดหวังคือ สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้า อาทิเช่น ความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบเส้นด้าย
ออกแบบเส้นด้ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า