หน่วยสมรรถนะ

กำหนดกระบวนการปั่นด้าย

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-4-003ZA
TEX-ZZZ-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดกระบวนการปั่นด้าย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการแยกประเภทเส้นด้าย เลือกใช้เทคโนโลยีปั่นด้าย เพื่อการกำหนดกระบวนการปั่นด้าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010301 แยกประเภทเส้นด้าย

1 ระบุชนิดเส้นด้าย
2 ระบุขนาดเส้นด้าย
3 ระบุความหมายของคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องในการปั่นด้าย

1010302 เลือกใช้เทคโนโลยีปั่นด้าย

1 จำแนกเครื่องจักรในกระบวนการปั่นด้าย
2 เข้าใจกระบวนการผลิตเส้นด้าย
3 เข้าใจระบบเครื่องจักร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการกำหนดชนิดเส้นด้าย (ข) ความต้องการด้านความรู้ รู้กระบวนการปั่นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านความรู้และหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 1.พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน 2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการแยกประเภทเส้นด้าย และการเลือกใช้เทคโนโลยีปั่นด้าย
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทเส้นด้าย และการเลือกใช้ เทคโนโลโลยีปั่นด้าย (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ประเภทของเส้นด้าย - แบ่งตามชนิดของวัตถุดิบ - แบ่งตามอัตราส่วนผสม - แบ่งตามกระบวนการปั่นด้าย/เครื่องจักรในการผลิต - แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของเส้นด้าย - แบ่งตามกระบวนการผลิตหรือองค์ประกอบ - แบ่งตามลักษณะการเข้าเกลียว - แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 2. องค์ประกอบโครงสร้างของเส้นด้าย - ขนาดหรือเบอร์เส้นด้าย - ทิศทางและจำนวนเกลียว - จำนวนเส้นด้ายควบ 3. กระบวนการปั่นด้าย - การเปิด (opening) - การผสมใยและทำความสะอาด (mixing & cleaning) - การสางใย (carding) - การหวีเส้นใย (combing) - การดึง (drawing) - ลดขนาดเส้นใย (roving) - การปั่นเกลียวเส้นด้าย (spinning) 4. เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการปั่นด้าย - เครื่องผสม (blowing machine) - เครื่องสางใย (carding machine) - เครื่องสไลเวอร์แล็ป (sliver lap machine) - เครื่องริบบอนแล็ป (ribbon lap machine) - เครื่องหวีฝ้าย (combing machine) - เครื่องรีด (drawing machine) - เครื่องปั่นซิมเพลก (simplex machine) - เครื่องปั่นด้าย (spinning machine) - เครื่องกรอด้าย (winding machine) 5.การผลิตเส้นด้าย - แบบวงแหวน (Ring Spinning) - แบบปลายเปิด (Open-end Spinning) - แบบใช้ลม (Murata Jet Spinning) - แบบเกลียวสลับ (Selttwist Spinning) - แบบไร้เกลียว (Twistless Spinning) - แบบเปียกสำหรับเส้นใยสั้น (Wet Spinning -Spun) - แบบฝืด (Friction Spinning) - แบบหมวกกรวย (Cerifil Spinning) - แบบหลอมละลาย (Melt Spinning) - แบบแห้ง (Dry Spinning) - แบบเปียกสำหรับเส้นใยสังเคราะห์ (Wet Spinning -Synthetic)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบโครงสร้างผ้าทอ
นำเสนอข้อมูลการออกแบบผ้าทอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน