หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารและประสานงาน

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สื่อสารและประสานงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้ง8 อาชีพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถสื่อสาร ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานท่างด้านการออกแบบ สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมมานำเสนอ และมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือและใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Microsoft office เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถใช้งานในการสื่อสารดี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่กับการใช้งานบริหาร เป็นสมรรถนะร่วมของนักออกแบบทุกอาชีพในระดับสูงควรต้องสามารถปฏิบัติได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้ง 8 อาชีพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทุกอาชีพควรคำนึงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าใจหลักการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร การจัดการประชุม การนำเสนอผลงานเพื่อถ่ายทอดได้ดี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

ACC11 สื่อสารประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

1.ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและเข้าใจลำดับของงานก่อนหลัง
2.ชี้แจงกรอบงานในหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของตนเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
3. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี

ACC12 ใช้ระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Microsoft office

1.ใช้โปรมแกรม Microsoftหรือโปรแกรมเทียบเคียง
2.ใช้โปรมแกรมนำเสนองาน และจัดทำการเสนองานได้ดี

ACC13 จัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน

1.เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆและสามารถใช้งานในการสื่อสารดี
2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่กับการใช้งานบริหาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office เข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ ควบคุมการประชุมและสรุปการประชุมได้ชัดเจนและถูกต้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบ ตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบ ตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
  3. กระบวนการเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตในระบบอุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบตามอาชีพนั้นๆ ทั้ง 8 อาชีพ ในชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (Presentation) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ จัดลำดับขั้นตอนวางผังการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตในอุตสาหกรรมพร้อมแก้ปัญหา) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ ในชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ ชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านปฏิบัติงานด้านการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ ในชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบตามอาชีพนั้นๆทั้ง 8 อาชีพ ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานในเชิงประจักษ์ หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้ (การทดสอบสัมภาษณ์)

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด - เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี ผู้คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงเครื่องมือเครื่องจักรเชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย แต่ความเป็นจริงคือ เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานานตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์นำความรู้จากธรรมชาติวิทยามาคิดค้นและดัดแปลงธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิต เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายทอดมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง และหากเราเป็นนักออกแบบเราควรทันสมัยและเข้าใจองค์ความรู้ใหม่เสมอ
  - การนำเสนอผลงาน คือ การนำเสนอ ถือเป็นทักษะที่จำเป็นของคนทำงานทั้งในสังคมธุรกิจ และงานราชการ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน การที่จะประสบความสำเร็จในการนำเสนอที่ดี ผู้นำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญของการนำเสนอ ต้องเป็นผู้ที่รู้รูปแบบ ขั้นตอนของการนำเสนอ รู้ลักษณะของการนำเสนอที่ดี เสริมสร้างคุณสมบัติ ลักษณะของตัวตนรวมถึงพัฒนาทักษะที่เป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์ในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  - การจัดการประชุม คือ การประชุมเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่ง ของหนวยงาน เนื่องจากเปนแหลงระดมความคิดในการ วางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน หรือระดมความคิด เพื่อใหการปฏิบัติงานของกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งสําเร็จผลตามเปาหมาย ฉะนั้นการจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่กระชับ รัดกุม จะสนองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตามความมุงหมายของหนวยงานที่จัดการประชุม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ การสื่อสาร ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานท่างด้านการออกแบบ สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมมานำเสนอ และมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือและใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Microsoft office เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถใช้งานในการสื่อสารดี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่กับการใช้งานบริหาร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบ