หน่วยสมรรถนะ

การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-7-066ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าใจทิศทางงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งผลต่อองค์กร วิเคราะห์งานออกแบบรองเท้าจากทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับต้นทุนและคุณภาพของงาน เข้าใจกระบวนการออกแบบและผลิตอย่างชำนาญสามารถ ต่อยอดงานหรือพัฒนางานให้มีคุณค่า และมูลค่ามากขึ้น เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างชำนาญและสามารถสร้างประโยชน์ใช้สอยให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประมาณราคา แก้ปัญหางานออกแบบ และผลิตในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดกับกระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต และการตลาด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป เช่น Toy Testing EN71, ASTM, DIN, JIT เป็นต้น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP8A1 รวบรวมข้อมูลแนวโน้มแนวคิดใหม่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1. มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. เข้าใจทิศทางงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งผลต่อองค์กร
3. รวบรวมจัดทำรายงานเทรน แนวโน้ม ทางด้านการตลาด ของวงการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

AP8A2 จัดเตรียมนำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลแนวคิดใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.วิเคราะห์งานออกแบบรองเท้าจากทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับต้นทุนและคุณภาพของงาน
2. จัดเตรียมข้อมูลแนวความคิดใหม่เพื่อใช้ในการออกแบบและนำเสนอ
3. นำข้อมูลมาถ่ายทอดแนวความคิดเพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

AP8A3 ระบุวิธีการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะบางชิ้นส่วนที่แสดงความโดดเด่น

1. เข้าใจกระบวนการออกแบบและผลิตอย่างชำนาญสามารถ
2. ต่อยอดงานหรือพัฒนางานให้มีคุณค่า และมูลค่ามากขึ้น
3. ระบุชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับงาน

AP8A4 ระบุกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมแก้ปัญหางานออกแบบ และแนะนำกำหนดกระบวนการผลิตให้เพิ่มผลผลิต

1. เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างชำนาญและสามารถสร้างประโยชน์ใช้สอยให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ต่อยอดงานหรือพัฒนางานให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมและสวยงาม
3. ระบุวิธีการผลิตชิ้นส่วน และลดขั้นตอนในการทำงานและมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น

AP8A5 ประมาณราคางานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.ประมาณราคา แก้ปัญหางานออกแบบ และผลิตในภาคอุตสาหกรรม
2เลือกใช้วัสดุใหม่ อุปกรณ์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
   3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (Presentation) ที่มาจากประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานในเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับโดย คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรอง (เป็นการมอบให้จากการสมัครแต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือกและสามารถสอบคัดเลือกจากการคัดกรองพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 7 ไม่สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อีกถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นสูงสุด
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนพะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - ข้อมูลแนวโน้มทันสมัย หมายถึง มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยม ทันสมัย ในกระแสหรือปัจจุบัน กำลังเป็นเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยม
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - นวัตกรรม หมายถึง การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิตกระบวนการหรือองค์กรไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ หลักการออกแบบ กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักการออกแบบ กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม