หน่วยสมรรถนะ

เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-4-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มีทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ SolidWorks,
AutoCAD, ,SketchUp, Adobe
หรือโปรแกรมเทียบเท่า
เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
ระบุหน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้วได้ หุ่น นิ้ว ฟุต มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป เช่น Toy
Testing EN71, ASTM, DIN, JIT เป็นต้น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP831 เขียนแบบ 2 มิติ และระบุรายละเอียด

1. เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
2. ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3. เลือกมุมมองการจัดแสง เงาเหมาะสมและสามารถนำเสนอลูกค้าได้

AP832 เขียนแบบ 3 มิติ ตามระบบการเขียนแบบ

1. ใช้โปรแกรม ในการ ออกแบบภาพ 3 มิติ ถอดชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการผลิต
2 ทำตารางรายการประกอบแบบ เพื่อใช้ในการผลิต สั่งวัสดุ

AP833 ระบุหน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้ว

1 ระบุหน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้วได้ หุ่น นิ้ว ฟุต มิลลิเมตร เซนติเมตรเมตร
2 แปลงหน่วยวัดและระบุหน่วยในการบอกขนาดเหมาะสมในการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ SolidWorks,
AutoCAD, ,SketchUp, Adobe
หรือโปรแกรมเทียบเท่า เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง ระบุหน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้วได้
หุ่น นิ้ว ฟุต มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
   2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   3. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
(Performance Criteria)
และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1.
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ
ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย
การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ
(ใช้คอมพิวเตอร์และ idea
Sketch)
  2.
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น
5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงาน หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
- การเขียนแบบเพื่อผลิต หมายถึง การถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบ
แบบแผน เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ
การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบ
และเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง
อันจะเป็นการประหยัดและได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล
โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง
ๆ จะต้องเข้าใจได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร
  เขียนแบบ 3 มิติ ตามระบบการเขียนแบบ Bill of
Material (BOM)
หมายถึง โครงสร้างสินค้าหรือสูตรการผลิตเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต
จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ จำนวนส่วนประกอบ
รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนการประกอบ รายการวัตถุดิบ ซึ่งเป็นรายการที่สำคัญเพื่อแสดงในการผลิตต่อสินค้า
หนึ่งหน่วย
  มาตรฐานในการเขียนแบบ
หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อตกลงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับขนาดรูปร่าง
น้ำหนักและส่วนผสมของวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำการผลิตขึ้นจากแหล่งผลิตต่าง ๆ
ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมือนกันสามารถนำมาใช้สับเปลี่ยนทดแทนกันได้
  การเขียนแบบจัดเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติช่างเทคนิคที่เขียนแบบจะถ่ายทอดความคิดและการสเกตซ์ของวิศวกรสถาปนิกมา
นักออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นรายละเอียดในงานเขียนแบบและการระบุรายการในงานเขียนแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งงานกับผู้ปฏิบัติงานจึงมีการกำหนดมาตรฐานในงานเขียนแบบขึ้น
  มาตราส่วน หมายถึง การอ่านค่าความยาวงานเขียนแบบแบ่งการวัดขนาดเป็น2ระบบใหญ่ ๆ คือ 1.ระบบนิ้ว
  ( ระบบอังกฤษ )การวัดระบบนี้จะใช้หน่วยเป็นนิ้ว 2. ระบบเมตริกการวัดระบบนี้ใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรมาตราส่วน ( SCALE
)หมายถึง อัตราที่ใช้ย่อหรือขยายส่วน
การเขียนแบบโดยทั่วไป ภาพที่เขียนแบบจะมีขนาดที่สัมพันธ์พอเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบเสมอ
เมื่อมองภาพแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์
ฉะนั้นการเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ
ผู้เขียนแบบจึงต้องควรคำนึงถึงมาก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้
ในการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบเพื่อการผลิต

18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะในการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบเพื่อการผลิต

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำภาพ 3 มิติ และต้นแบบ (Model) พื้นฐานเพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดทำภาพร่างและแนวคิด (idea) เบื้องต้นตามคำสั่ง