หน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติ และต้นแบบ (Model) พื้นฐานเพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-4-058ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติ และต้นแบบ (Model) พื้นฐานเพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3 มิติ SolidWorks,Rhinoceros,AutoCAD,3ds Max,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า คิดประมาณราคา
ต้นทุนและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างโมเดลต้นแบบได้ตรงตามภาพ 3
มิติโดยเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป เช่น Toy
Testing EN71, ASTM, DIN, JIT เป็นต้น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP821 จัดทำภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม ด้วยประมวลผลภาพเป็น Jpeg. png. หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง

1. ใช้โปรแกรม ในการออกแบบภาพ 3 มิติ สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. จัดภาพใส่แสงเงา และเลือกมุมมองในการนำเสนอได้ดี
3. เขียนภาพด้วยมือได้ดีและนำเสนอได้

AP822 จัดทำโมเดลต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรงตามภาพ 3 มิติ

1.สร้างโมเดลต้นแบบได้ตรงตามภาพ 3 มิติโดยเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม
2 เข้าใจหลักวิธีการในการสร้างต้นแบบ 3 มิติ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3 มิติSolidWorks,Rhinoceros,AutoCAD,3ds Max,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า คิดประมาณราคา
ต้นทุนและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างโมเดลต้นแบบได้ตรงตามภาพ 3
มิติโดยเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
   2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required
Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1.
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ
ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย
การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ
(ใช้คอมพิวเตอร์และ idea
Sketch)
  2.
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3.
ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น
5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงาน หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
  - จัดทำภาพ3 มิติ หมายถึง
ภาพที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งรูปร่างและรูปทรงลักษณะการประกอบกันอยู่ของชิ้นส่วนต่าง
ๆ (ภาพประกอบ)แต่ละชิ้นทั้งหมดในภาพเดียวกันทั้งหมดสามารถทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น
ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ภาพ3มิติสามารถเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความเหมาะสมแต่ละแบบซึ่งภาพ 3มิติสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่คือ 1.ภาพแอกโซโนเมตริก(Axonometric) 2.ภาพออบลิค(Oblique)เป็นภาพที่มุมเอียงด้านเดียว 3.
ภาพทัศนียภาพ(Perspective)
  - การเลือกใช้โปรแกรมประมวลภาพ 3 มิติ
: การเลือกโปรแกรมนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่ออกแบบด้วย เพราะในตอนนี้
มีโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติมากมาย
ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับงานออกแบบในเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าอยากออกแบบงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรและกลไก ก็เลือกโปรแกรมจำพวก Solid
work หรือ AutoCAD Inventor ถ้าออกแบบงานปั้นโมเดลรูปเหมือนหรือการทำ
Animation ก็ไปทางสายโปรแกรม Z Brush
หรือไม่ก็ Maya โปรแกรมชนิดนี้
ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน
ซึ่งจะมีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ
แต่ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ก็ต้องไปใช้โปรแกรม Rhino ซึ่งจะมี Plug in หรือส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย
สำหรับการออกแบบ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น จะถนัดไปทางด้าน เครื่องจักรและกลไก
ก็จะเลือกโปรแกรมจำพวก On shape หรือ Solid Work ในการออกแบบ ดังนั้นการจะเลือกโปรแกรมออกแบบหรืออยากจะเรียนโปรแกรมออกแบบ 3
มิติ เราก็ควรจะต้องรู้แนวของตัวเองก่อนว่าจะไปทางด้านไหน
ก็ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล 3 มิตินั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  - นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา
หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่า
แรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด
ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน
ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง
ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า10 %
  - จัดทำโมเดลต้นแบบ หมายถึง
การสร้างต้นแบบเสมือนจริงโดยใช้วัสดุ
และการทำสีตกแต่งให้สวยเหมือนกับของจริงและทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อเข้าใจงานผลิตภัณฑ์มากขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้
ในการใช้โปรแกรม 3 มิติ

18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะในการใช้โปรแกรม
3 มิติ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม