หน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพร่างและแนวคิด (idea) เบื้องต้นตามคำสั่ง

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-4-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพร่างและแนวคิด (idea) เบื้องต้นตามคำสั่ง

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรปเช่น Toy
Testing EN71, ASTM, DIN, JIT เป็นต้น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP811 ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

1.สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆร่วมใช้ในการออกแบบ
2 พัฒนาและแก้ปัญหาจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน

AP812 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์

1. มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่างและผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2 สร้างประโยชน์ใช้สอยใหม่เหมาะสมกับการผลิต

AP813 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยหลักการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีสี

1. การสร้างภาพร่างเป็นไปตามหลักการองค์ประกอบศิลปะ
2 เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสม

AP814 ภาพร่างต้องมีการระบุแนวคิดเบื้องต้น เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ รูปทรง สี สัดส่วน

1.ภาพร่างต้องอธิบาย รูปทรง วัสดุ สี ขนาด ประโยชน์ใช้สอยระบุคุณสมบัติทั่วไปของวัสดุกลุ่มพลาสติกและโลหะในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับเบื้องต้น
2 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์รูปทรงเหมาะสมกับการออกแบบและผลิต

AP815 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยหลักการยศาสตร์

1. ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์และเหมาะสมกับการใช้งาน
2 กำหนดสัดส่วนขนาดเหมาะสมตามเพศ วัยและการใช้งาน

AP816 เสนอแนวคิดภาพร่างด้วยมือ

1.เสนอแนวคิดภาพร่างด้วยมือ เขียนภาพแนวคิด 2 มิติ 3 มิติ พร้อมลงสีได้
2 เลือกมุมมองในการนำเสนอเขียนรายละเอียดและสามารถนำเสนอลูกค้าได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆร่วมใช้ในการออกแบบ
เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ และเลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสม
ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์และเหมาะสมกับการใช้งาน
ระบุมาตรฐานความปลอดภัยของระบบอุตสาหกรรม
ทั้งเรื่องวัสดุ มาตรฐานการส่งออก เสนอแนวคิดภาพร่างด้วยมือ เขียนภาพแนวคิด 2 มิติ 3 มิติ พร้อมลงสีได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
  3. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required
Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1.
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ
ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย
การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ
(ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2.
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3.
ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงาน หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4
และมีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี หากมีวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเกี่ยวข้อง
หรือประสบการณ์ 3 ปีในสาขาอื่นๆ
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
- Idea
Sketch คือ
การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ
หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ
หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม
ให้มีความหลากหลายของความคิดโดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย
ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย
ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  -
แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่
อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ
ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม
หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน
คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  -
หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ
เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง
และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่
เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า การจัด
  -
หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา
คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้
การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก
ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า
สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ
อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย
สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ
เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์
ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร
ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก)
: มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น
เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน
คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้
หลักกการออกแบบเบื้องต้น

18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักกการออกแบบเบื้องต้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม