หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบรองเท้า

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-7-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบรองเท้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบรองเท้าและเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางนโยบายขององค์กร กำหนดตลาดเทรน แฟร์ชั่น และมีความเข้าใจในด้านตลาดด้านการด้านการออกแบบรองเท้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถพูดจูงใจโน้มนาว ชี้แนะ คัดเลือกผลงาน และบริหารจัดการคน วัตถุดิบ เวลา และการผลิตได้ มีความสามารถในการจูงใจ มีภาวะผู้นำในระดับสูง กล้าตัดสินใจมีคุณธรรมจริยธรรม รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอ เข้าใจทิศทาง การออกแบบในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบรองเท้า สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวงการรองเท้าถ่ายทอดเรื่องวัสดุ ประยุกต์ใช้หรือหาวัสดุทดแทนปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในการออกแบบรองเท้าถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบรองเท้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป เช่น Toy Testing EN71, ASTM, DIN, JIT เป็นต้น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AF781 จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมในวงการรองเท้า

1. รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอ
2. เข้าใจทิศทาง การออกแบบในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบรองเท้า
3. จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมแนวโน้มของการออกแบบรองเท้า

AF782 ระบุและสืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวงการรองเท้า

1. เข้าใจหลักการทฤษฏีในการออกแบบรองเท้า
2. สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรองเท้า
3. จัดทำรายงานรวบรวมหลักการและข้อมูลจากการสืบค้น

AF783 ประยุกต์ใช้หรือหาวัสดุทดแทนปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในการออกแบบรองเท้า

1.สร้างสภาวะแวดล้อมของสถานที่ในทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบรองเท้า
2 แนะนำวัสดุใหม่เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเหมาะสมกับการผลิต

AF784 ถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต

1. สามารถอธิบายจัดการระบบความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบเป็นขั้นตอน
2. เข้าใจหลักการออกแบบ และหลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอย่างชำนาญ
3. ถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต

AF785 ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน

1.ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน
2 ต่อยอด พัฒนาและมีประโยชน์ใช้สอยให้กับผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอ เข้าใจหลักการทฤษฏีในการออกแบบรองเท้า สร้างสภาวะแวดล้อมของสถานที่ในทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบรองเท้า สามารถอธิบายจัดการระบบความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบเป็นขั้นตอน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
   3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
   4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา (เป็นการมอบให้จากการสมัครแต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือก)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติงานอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติงานอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 7 ไม่สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ได้อีกถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นดับสูงสุด
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - วัฒนธรรมกระแสนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม โดยวัฒนธรรมสมัยนิยม มักจะมีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง
   - แหล่งที่มาของข้อมูล หมายถึง เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง
   - สร้างบรรยากาศและการจัดสภาวะแวดล้อม หมายถึง เป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศดี"ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศไม่ดี"
   - ทดสอบการประเมินผลิตภัณฑ์ หมายถึง ก่อนที่สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการประทับโลโก้ จะต้องสามารถนำมาใช้ได้ มันต้องพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติก่อนวางตลาด และต้องพัฒนาเครื่องจักร สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างแท้จริงเครื่องจักรนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมปฏิบัติ ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการหลักก่อนติดแบรนด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ การบริจัดการ การตลาด การผลิตและกระบวนการออกแบบ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ การบริจัดการ การตลาด การผลิตและกระบวนการออกแบบ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการหน่วยงาน