หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบรองเท้า

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบรองเท้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบรองเท้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบรองเท้า ในระดับเชี่ยวชาญ มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม เจตคติที่ดี รักองค์กร เข้าใจเรื่องการตลาดด้านการออกแบบรองเท้า แฟร์ชั่นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยกับตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี มีความชำนาญด้านกระบวนการผลิตสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้รองเท้าเภทต่างๆมาร่วมในการอกอแบบ มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนารองเท้า นำหลักการยศาสตร์มาการออกแบบพัฒนารองเท้าอย่างชำนาญและถูกประเภท เลือกใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าในการผลิตการออกแบบพัฒนารองเท้า เข้าใจหลักการและมาตรฐานในการทดสอบระดับประเทศและต่างประเทศ การออกแบบรองเท้าถูกออกแบบโดยคำนึ่งถึงสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบรองเท้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป เช่น Toy Testing EN71, ASTM, DIN, JIT

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AF741 ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้รองเท้าแต่ละประเภท

1. สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้รองเท้าเภทต่างๆมาร่วมในการออกแบบ
2 พัฒนา ต่อยอดและแก้ปัญหาจากการนำข้อมูลพฤติกรรมมาใช้

AF742 ออกแบบรองเท้าโดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์

1. มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก
2. มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนารองเท้า

AF743 ออกแบบรองเท้าโดยหลักการองค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีสี

1. การสร้างภาพร่างเป็นไปตามหลักการองค์ประกอบศิลปะ
2. เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนารองเท้า

AF744 ระบุแนวคิดเบื้องต้นบนภาพร่าง

1. ภาพร่างต้องอธิบาย รูปทรง วัสดุ สี ขนาดประโยชน์ใช้สอย
2. เลือกวัสดุ รูปทรง เหมาะสมกับกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

AF745 ออกแบบรองเท้าโดยหลักการยศาสตร์

1. เข้าใจมาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์
2. นำหลักการยศาสตร์มาการออกแบบพัฒนารองเท้าอย่างชำนาญและถูกประเภท

AF746 ออกแบบรองเท้าโดยแนวคิดการเลือกวัสดุ

1. เลือกใช้วัสดุและลดต้นทุนในการออกแบบของเล่นได้อย่างชำนาญและถูกต้อง
2. เลือกใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าในการผลิตการออกแบบพัฒนารองเท้า

AF747 ออกแบบรองเท้าโดยแนวคิดที่คำนึงด้านความปลอดภัย

1. เข้าใจหลักการและมาตรฐานในการทดสอบระดับประเทศและต่างประเทศ
2. ใช้หลักการออกแบบเพื่อมวลชนเพื่สร้างความปลอดภัยให้คนทุกเพศทุกวัย

AF748 ออกแบบรองเท้าโดยแนวคิดที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อม

1. การออกแบบรองเท้าถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า
2. เลือกใช้วัสดุที่ไม่มีมลพิษหรือสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้รองเท้าเภทต่างๆมาร่วมในการอกอแบบ มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนารองเท้า เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ และเลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนารองเท้า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบรองเท้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน(พาวเวอร์พอย) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์ และขึ้นหุ่นจำลองรองเท้าและงาน pattern รองเท้า)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบรองเท้า ในระดับที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ด้านอาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด - Idea Sketch คือ การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม ให้มีความหลากหลายของความคิดโดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  - หลักการยศาสตร์ คือ การยศาสตร์ เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เพื่อทำให้งานที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้น ๆ ตัวอย่างง่าย ๆ ตัวอย่างหนึ่งได้แก่การเพิ่มระดับความสูงของโต๊ะทำงานให้สูงขึ้น เพื่อพนักงานจะได้ไม่ต้องก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยศาสตร์ หรือนักการยศาสตร์ ( Ergonomist ) จึงเป็นผู้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน และการออกแบบ
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า การจัด
  - หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักในการออกแบบ การออกแบบเพื่อความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 18.2 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้หลักการและกระบวนการในการออกแบบและผลิตในระบบอุตสาหกรรม หลักการบริจัดการองค์กร 18.3 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักในการออกแบบ การออกแบบเพื่อความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและเพื่อประกอบการผลิตรองเท้า