หน่วยสมรรถนะ

เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบรองเท้า

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบรองเท้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบรองเท้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบรองเท้าและมีรู้ความสามารถในการพัฒนาการออกแบบ ให้เข้ากับยุคสมัย เข้าใจสภาพแวดล้อม สังคม แฟชั่นฯลฯ รู้จักตลาดและเรื่องของงานแฟร์ชั่นเสื้อผ้า ของตกแต่งร่างกาย และรองเท้า มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการประยุกต์ใช้ทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบได้อย่างเข้าใจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการนำเสนอเป็นภาพ 2 มิติ และ3 มิติได้อย่างดี พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดี สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้รองเท้าประเภทต่างๆเพื่อใช้ในการออกแบบ มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์และเหมาะสมกับการใช้งาน วัสดุที่เลือกใช้จะต้องปลอดภัยไม่อันตรายเหมาะกับการใช้งานเหมาะสมกับงาน เสนอแนวคิดภาพร่างด้วยมือ เขียนภาพแนวคิด 2 มิติ 3 มิติ พร้อมลงสีได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบรองเท้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AF711 ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้รองเท้าในแต่ละประเภท

1. สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้รองเท้าประเภทต่างๆเพื่อใช้ในการออกแบบ
2. ต่อยอดแก้ปัญหา พัฒนาการออกแบบรองเท้าจากพฤติกรรมผู้ใช้

AF712 ออกแบบรองเท้าโดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์

1. มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก
2. มีลูกเล่น ประโยชน์ใช้สอยเพื่อตอบสนองการใช้งานและเหมาะกับกระบวนการผลิต

AF713 ออกแบบรองเท้าโดยหลักการองค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีสี

1.การสร้างภาพร่างเป็นไปตามหลักการองค์ประกอบศิลปะ
2. เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสม

AF714 ภาพร่างต้องมีการระบุแนวคิดเบื้องต้น เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ รูปทรง สี สัดส่วน

1.ภาพร่างต้องอธิบาย รูปทรง วัสดุ สี ขนาด ประโยชน์ใช้สอยระบุคุณสมบัติทั่วไปของวัสดุในรองเท้าในระดับเบื้องต้น
2. เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการผลิตและลดต้นทุน

AF715 ออกแบบรองเท้าโดยหลักการยศาสตร์

1. ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์และเหมาะสมกับการใช้งาน
2. กำหนดขนาดสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้และสัดส่วนตามขนาดของเพศและวัย

AF716 ออกแบบรองเท้าโดยแนวคิดการเลือกวัสดุ

1.วัสดุที่เลือกใช้จะต้องปลอดภัยไม่อันตรายเหมาะกับการใช้งานเหมาะสมกับงาน
2. เข้าใจหลักการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

AF717 ออกแบบรองเท้าโดยหลักการการเปรียบเทียบหุ่นรองเท้าของแต่ละประเทศ

1.รองเท้าถูกออกแบบโดยหลักการการเปรียบเทียบหุ่นรองเท้าของแต่ละประเทศ
2. เข้าใจขนาดรองเท้าของแต่ละประเทศ

AF718 เสนอแนวคิดภาพร่างด้วยมือ

1. เสนอแนวคิดภาพร่างด้วยมือเขียนภาพแนวคิด 2 มิติ 3 มิติ พร้อมลงสีได้
2. วาดภาพนำเสนอลูกค้าและอธิบายรายละเอียด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  รองเท้าถูกออกแบบโดยหลักการการเปรียบเทียบหุ่นรองเท้าของแต่ละประเทศ ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์และเหมาะสมกับการใช้งาน เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ และเลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบรองเท้า
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบรองเท้า
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบรองเท้า
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบรองเท้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบรองเท้า
  3. เทคโนโลยีการออกแบบรองเท้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบรองเท้า
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบรองเท้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน(รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และขึ้นหุ่นจำลองรองเท้า idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือจบการศึกษาทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานอาชีพด้านการออกแบบรองเท้า ในชั้นที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบานรายละเอียด - Idea Sketch คือ การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม ให้มีความหลากหลายของความคิดโดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  - หลักการยศาสตร์ คือ การยศาสตร์ เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เพื่อทำให้งานที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้น ๆ ตัวอย่างง่าย ๆ ตัวอย่างหนึ่งได้แก่การเพิ่มระดับความสูงของโต๊ะทำงานให้สูงขึ้น เพื่อพนักงานจะได้ไม่ต้องก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยศาสตร์ หรือนักการยศาสตร์ ( Ergonomist ) จึงเป็นผู้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน และการออกแบบ
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า การจัด
  - หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักการออกแบบ การเลือกสัดส่วนระบุขนาดมารตรฐานของแต่ละประเทศ เข้าใจทฤษฏีมาตรฐานอุตสาหกรรม 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักการออกแบบ การเลือกสัดส่วนระบุขนาดมารตรฐานของแต่ละประเทศ เข้าใจทฤษฏีมาตรฐานอุตสาหกรรม

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียน shop drawing เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ในการสั่งผลิตรองเท้า