หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-7-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ เป็นผู้ที่กำหนดทิศทางนโยบายขององค์กร กำหนดตลาดและมีความเข้าใจในด้านตลาดโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมการออกแบบ สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างดี แบ่งงานเป็นส่วนๆให้แก่บุคลากร บริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้คนให้ตรงกับงานได้ สามารถบริหารจัดการเรื่องของเวลา ได้อย่างชำนาญ มีภาวะผู้นำ และมีความอดทน ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถวางแผนและนำเสนอแผนงาน วางแผนกลยุทธ์ในอนาคตได้ สามารถสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี สื่อสารให้คนเข้าใจในองค์กรได้ รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอ เข้าใจทิศทาง การออกแบบในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เข้าใจหลักการทฤษฏีในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง างสภาวะแวดล้อมของสถานที่ในทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เข้าใจหลักการออกแบบ และหลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอย่างชำนาญ ถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AL681 จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมในวงการโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1. รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอ
2. ทิศทาง การออกแบบในอดีตปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
3.จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมแนวโน้มของการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

AL682 สืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงการโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1. อธิบายทฤษฏีในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
2.สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
3. จัดทำรายงานรวบรวมหลักการและข้อมูลจากการสืบค้น

AL683 ถ่ายทอดเรื่องวัสดุ ประยุกต์ใช้หรือหาวัสดุทดแทนปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1.สร้างสภาวะแวดล้อมของสถานที่ในทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
2. แนะนำวัสดุใหม่และการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

AL684 ถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต

1. อธิบายจัดการระบบความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบเป็นขั้นตอน
2. อธิบายหลักการออกแบบ และหลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3. ถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต

AL685 ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน

1.ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน
2. ต่อยอดพัฒาและนำความของลูกค้ามาใช้ในการออกแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอ เข้าใจทิศทาง การออกแบบในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา (เป็นการมอบให้จากการสมัครแต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือก)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ไม่สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างได้อีกถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นสูงสุด
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายยรายละเอียด
  - วัฒนธรรมกระแสนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม โดยวัฒนธรรมสมัยนิยม มักจะมีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง
   - แหล่งที่มาของข้อมูล หมายถึง เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง
   - สร้างบรรยากาศและการจัดสภาวะแวดล้อม หมายถึง เป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศดี"ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศไม่ดี"
   - ทดสอบการประเมินผลิตภัณฑ์ หมายถึง ก่อนที่สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการประทับโลโก้ จะต้องสามารถนำมาใช้ได้ มันต้องพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติก่อนวางตลาด และต้องพัฒนาเครื่องจักร สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างแท้จริงเครื่องจักรนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมปฏิบัติ ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการหลักก่อนติดแบรนด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ การบริหารจัดการบุคลากร บริจัดการความรู้ และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะการบริหารจัดการบุคลากร บริจัดการความรู้ และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง