หน่วยสมรรถนะ

การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-7-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างดี แบ่งงานเป็นส่วนๆให้แก่บุคลากร บริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้คนให้ตรงกับงานได้ สามารถบริหารจัดการเรื่องของเวลา ได้อย่างชำนาญ มีภาวะผู้นำ และมีความอดทน ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถวางแผนและนำเสนอแผนงาน วางแผนกลยุทธ์ในอนาคตได้ สามารถสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี สื่อสารให้คนเข้าใจในองค์กรได้ เข้าใจทิศทางงานออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างส่งผลต่อองค์กร วิเคราะห์งานออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง จากทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับต้นทุนและคุณภาพของงาน มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เข้าใจกระบวนการออกแบบและผลิตอย่างชำนาญสามารถ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AL671 รวบรวมข้อมูลแนวโน้มแนวคิดใหม่ของการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1.มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
2. เข้าใจทิศทางงานออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างส่งผลต่อองค์กร
3. รวบรวมจัดทำรายงานเทรน แนวโน้ม ทางด้านการตลาดของวงการโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

AL672 จัดเตรียมนำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลแนวคิดใหม่ในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1. วิเคราะห์งานออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง จากทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับต้นทุนและคุณภาพของงาน
2.จัดเตรียมข้อมูลแนวความคิดใหม่เพื่อใช้ในการออกแบบและนำเสนอ
3.นำข้อมูลมาถ่ายทอดแนวความคิดเพื่อพัฒนาการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

AL673 ระบุวิธีการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะบางชิ้นส่วนที่แสดงความโดดเด่น

1. เข้าใจกระบวนการออกแบบและผลิตอย่างชำนาญสามารถ
2. ต่อยอดงานหรือพัฒนางานให้มีคุณค่า และมูลค่ามากขึ้น
3. ระบุชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับงาน

AL674 ระบุกระบวนการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนในระบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1. เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างชำนาญและสามารถสร้างประโยชน์ใช้สอยให้กับผลิตภัณฑ์โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
2. ต่อยอดงานหรือพัฒนางานให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมและสวยงาม
3. ระบุวิธีการผลิตชิ้นส่วนและลดขั้นตอนในการทำงานและมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น

AL675 ระบุเกณฑ์มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1.ระบุเกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆ ในอุตสาหกรรมแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
2.ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามที่ออกแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง วิเคราะห์งานออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง จากทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับต้นทุนและคุณภาพของงาน เข้าใจทิศทางงานออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างส่งผลต่อองค์กร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบ โดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา (เป็นการมอบให้จากการสมัครแต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือก)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ไม่สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างได้อีกถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นสูงสุด
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - ข้อมูลแนวโน้มทันสมัย หมายถึง มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยม ทันสมัย ในกระแสหรือปัจจุบัน กำลังเป็นเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยม
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - นวัตกรรม หมายถึง การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิตกระบวนการหรือองค์กรไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น
  - ข้อดี - ข้อจำกัด ของกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และรูปแบบการประกอบในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ประเมินระยะเวลาโครงการออกแบบ และระยะเวลาการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้หลักการและกระบวนการในการออกแบบและผลิตในระบบอุตสาหกรรม หลักการบริจัดการองค์กร 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักการและกระบวนการในการออกแบบและผลิตในระบบอุตสาหกรรม หลักการบริจัดการองค์กร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง