หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเป็นอย่างดี เข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และการประกอบในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมโคมไฟและแสงสว่างเข้าใจระบบการผลิตในระบบอุตสาหกรรมในระดับชำนาญ สามารถทำให้กระบวนการผลิต รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อใช้ในการแนะนำทีมและพิจารณาก่อนทำการผลิตในระบบอุตสาหกรรม มีความชำนาญในอาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเข้าใจปัจจัยเรื่องการตลาดการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในประเทศเป็นอย่างดี สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษากับบุคลากรได้ สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเภทต่างๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AL641 ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ประเภทต่างๆ ตามรูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (เช่น แจกัน กรอบรูป ที่ใส่ของ ฯลฯ)

1. สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเภทต่างๆ
2 พัฒนาต่อยอดจาการนำข้อมูลพฤติกรรมและแก้ปัญหาในการใช้งาน

AL642 ออกแบบรูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างแต่ละประเภท โดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์

1. มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก
2. สร้างลูกเล่นประโยชน์ใช้สอยจากการใช้งาน และเหมาะสมกับกระบวนการผลิต

AL643 ออกแบบรูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างแต่ละประเภท โดยหลักการองค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีสี

1. การสร้างภาพร่างเป็นไปตามหลักการองค์ประกอบศิลปะ
2 เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนาโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

AL644 ระบุแนวคิดเบื้องต้นด้านเกณฑ์มาตรฐานสากลบนภาพร่างในอุตสาหกรรมแสงไฟ และอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1. ภาพร่างต้องอธิบาย รูปทรง วัสดุ สี ขนาด ประโยชน์ใช้สอย
2 เข้าใจมาตรฐานอุตสาหกรรมในการทดสอบคุณสมบัติของโคมอุปกรณ์โคมไฟให้แสงสว่าง

AL645 ออกแบบรูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยหลักการยศาสตร์ สัดส่วนมนุษย์

1. เข้าใจมาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์
2. สัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งานของทุกเพศ ทุกวัย

AL646 ออกแบบรูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยแนวคิดการเลือกวัสดุ ไม้ เหล็ก หนัง

1.เลือกใช้วัสดุและลดต้นทุนในการออกแบบ
2.เลือกใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและนำเสนอวัสดุใหม่ในการใช้งานและเหมาะสมกับกระบวนการผลิต

AL647 ออกแบบรูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยแนวคิดที่คำนึงด้านความปลอดภัย

1. วิเคราะห์และเลือกใช้มาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการพัฒนารูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างตามมาตรฐานภายในประเทศและต่างประเทศ
2 ออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบเพื่อมวลชน

AL648 ออกแบบรูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยแนวคิดที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อม

1.การออกแบบพัฒนาโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างถูกออกแบบโดยคำนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า
2 เลือกวัสดุสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมไม่เป็นมลพิษและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

AL649 ระบุหลักการทำงานของโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ค่าแสง การสะท้อน

1.ระบุหลักการทำงานของโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ค่าแสง การสะท้อน
2 เข้าใจมาตรฐานของหลอดไฟแต่ละชนิดในการให้ค่าความสว่างที่ส่งผลต่อการใช้งานแต่ละพื้นที่

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วยกระบวนการผลิตต้นแบบรวดเร็วหรือการพิมพ์ 3 มิติ ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ออกแบบงาน 3 มิติ Photoshop,Adobe Illustrator,Adobe InDesign ,Rhinoceros,3ds Max,SketchUp, หรือโปรแกรมเทียบเท่าขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ ให้แสงสว่าง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ จัดลำดับขั้นตอนวางผังการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตในอุตสาหกรรมแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างพร้อมแก้ปัญหา) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ด้านอาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด - Idea Sketch คือ การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม ให้มีความหลากหลายของความคิดโดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  - หลักการยศาสตร์ คือ การยศาสตร์ เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เพื่อทำให้งานที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้น ๆ ตัวอย่างง่าย ๆ ตัวอย่างหนึ่งได้แก่การเพิ่มระดับความสูงของโต๊ะทำงานให้สูงขึ้น เพื่อพนักงานจะได้ไม่ต้องก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยศาสตร์ หรือนักการยศาสตร์ ( Ergonomist ) จึงเป็นผู้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน และการออกแบบ
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า การจัด
  - หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง - การเลือกใช้โปรแกรม : การเลือกโปรแกรมนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่ออกแบบด้วย เพราะ
  ในตอนนี้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติมากมาย ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับงานออกแบบในเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยากออกแบบงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรและกลไก ก็เลือกโปรแกรมจำพวก Solidwork หรือ Autocad Inventor ถ้าออกแบบงานปั้นโมเดลรูปเหมือนหรือการทำ Animation ก็ไปทางสายโปรแกรม Zbrush หรือไม่ก็ Maya โปรแกรมชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งจะมีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ แต่ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ก็ต้องไปใช้โปรแกรม Rhino ซึ่งจะมี Plug in หรือส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย สำหรับการออกแบบ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น จะถนัดไปทางด้าน เครื่องจักรและกลไก ก็จะเลือกโปรแกรมจำพวก Onshape หรือ Solidwork ในการออกแบบ ดังนั้นการจะเลือกโปรแกรมออกแบบหรืออยากจะเรียนโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เราก็ควรจะต้องรู้แนวของตัวเองก่อนว่าจะไปทางด้านไหน ก็ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล 3 มิตินั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักในการออกแบบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานความปลอดภัย 18.2 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้หลักการและกระบวนการในการออกแบบและผลิตในระบบอุตสาหกรรม หลักการบริจัดการองค์กร 18.3 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ หลักในการออกแบบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานความปลอดภัย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สื่อสารและประสานงาน
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอเพื่อประกอบการผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง