หน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติเพื่อการนำเสนอและพัฒนาเพื่อประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำภาพ 3 มิติเพื่อการนำเสนอและพัฒนาเพื่อประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก, มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AE451 จัดทำภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม ด้วยประมวลผลภาพเป็น Jpeg. png. หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง

1. กำหนดรูปแบบงานออกแบบที่เป็นลักษณะงาน 3 มิติจากใช้โปรแกรมในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา ในการออกแบบของการเขียนแบบ ออกแบบงาน 3มิติเพื่อการนำเสนอ
3 จัดภาพ มุมมองเพื่อนำเสนอลูกค้าเพื่อขายงานเหมาะสม

AE452 จัดการประชุมเพื่อนำเสนอภาพ 3 มิติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายติดตั้ง

1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
2. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางด้าน Graphic designเพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและชำนาญ
3. มีความสามารถในการพูดเพื่อโน้มน้าวและนำเสนอ

AE453 จัดประชุมเพื่อชี้แจง ร่วมวางแผนการผลิตผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายติดตั้ง

1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากฝ่ายผลิตเพื่อหาวิธีการในการผลิต
2. เข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3. สรุปข้อคิดเห็น แนะนำ และสั่งงานเพื่อพัฒนางานออกแบบ

AE454 นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา

1. เลือกใช้วัสดุและลดต้นทุนในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. ประมาณราคาต้นทุนและตั้งราคาขายที่เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ SolidWorks, Rhinoceros, AutoCAD,3ds Max, SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา ในการออกแบบของการเขียนแบบ ออกแบบงาน 3 มิติเพื่อการนำเสนอ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางด้านGraphic design เพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและชำนาญ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระชั้นเชี่ยวชาญ
  3. เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นเชี่ยวชาญ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา (เป็นการมอบให้จากการสมัครแต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือก)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ไม่สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกถือว่าระดับนี้เป็นชั้นสูงสุด
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   - จัดทำภาพ 3 มิติ หมายถึง ภาพที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งรูปร่างและรูปทรงลักษณะการประกอบกันอยู่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ (ภาพประกอบ)แต่ละชิ้นทั้งหมดในภาพเดียวกันทั้งหมดสามารถทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ภาพ3มิติสามารถเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความเหมาะสมแต่ละแบบซึ่งภาพ 3มิติสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่คือ 1.ภาพแอกโซโนเมตริก(Axonometric) 2. ภาพออบลิค(Oblique)เป็นภาพที่มุมเอียงด้านเดียว 3. ภาพทัศนียภาพ(Perspective) - การเลือกใช้โปรแกรมประมวลภาพ 3 มิติ : การเลือกโปรแกรมนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่ออกแบบด้วย เพราะในตอนนี้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติมากมาย ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับงานออกแบบในเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยากออกแบบงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรและกลไก ก็เลือกโปรแกรมจำพวก Solid work หรือ AutoCAD Inventor ถ้าออกแบบงานปั้นโมเดลรูปเหมือนหรือการทำ Animation ก็ไปทางสายโปรแกรมZ Brush หรือไม่ก็ Maya โปรแกรมชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งจะมีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ แต่ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ก็ต้องไปใช้โปรแกรม Rhino ซึ่งจะมี Plug in หรือส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย สำหรับการออกแบบ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น จะถนัดไปทางด้าน เครื่องจักรและกลไก ก็จะเลือกโปรแกรมจำพวก On shape หรือ Solid Work ในการออกแบบ ดังนั้นการจะเลือกโปรแกรมออกแบบหรืออยากจะเรียนโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เราก็ควรจะต้องรู้แนวของตัวเองก่อนว่าจะไปทางด้านไหน ก็ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล 3 มิตินั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  - นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่า แรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า10 %
  - จัดทำโมเดลต้นแบบ หมายถึง การสร้างต้นแบบเสมือนจริงโดยใช้วัสดุ และการทำสีตกแต่งให้สวยเหมือนกับของจริงและทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อเข้าใจงานผลิตภัณฑ์มากขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักการในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักการในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และประมาณราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เขียนแบบ shop drawing เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์