หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบและมีความรู้และเข้าใจเรื่องการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการพัฒนาสินค้าและเพื่อพัฒนาสินค้ารวมทั้งกระแสอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบใหม่ๆ เข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน การประกอบ ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้าใจระบบการผลิตในระบบอุตสาหกรรมในระดับชำนาญ เพื่อสามารถทำให้กระบวนการผลิต รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อใช้ในการแนะนำทีมและพิจารณาก่อนทำการผลิตในระบบอุตสาหกรรม รวมถึงมีความรู้พื้นฐานเรื่องมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบมีความชำนาญสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษากับบุคลากรได้ สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ มาใช้ในการออกแบบ มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นำหลักการยศาสตร์มาการออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างชำนาญและถูกประเภท

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AE441 ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท

1. สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆมาใช้ในการออกแบบ
2 พัฒนาต่อยอดการออกแบบโดยวิเคราะห์ปัญหาจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคมาออกแบบ

AE442 ออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์

1. มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่างและผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก
2. มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ต่อการออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

AE443 ออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยหลักการองค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีสี

1. การสร้างภาพร่างเป็นไปตามหลักการองค์ประกอบศิลปะ
2 เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

AE444 ระบุแนวคิดเบื้องต้นบนภาพร่าง เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ รูปทรง สี ขนาด

1. ภาพร่างต้องอธิบาย รูปทรง วัสดุ สี ขนาดประโยชน์ใช้สอย
2 ออกแบบโดยเลือกวัสดุ รูปทรงเหมาะสมกับกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

AE445 ออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยหลักการยศาสตร์

1. เข้าใจมาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์
2. นำหลักการยศาสตร์มาการออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับ เพศ อายุ และสัดส่วนการใช้งาน

AE446 ออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยแนวคิดการเลือกวัสดุ

1. เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับต้นทุนในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. บริหารจัดการวัสดุอย่างคุ้มค่าในการผลิตและออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

AE447 ออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยแนวคิดที่คำนึงด้านความปลอดภัย

1. ใช้หลักการมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อทดสอบ ความแข็งแรง อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มาทดสอบผลิตภัณฑ์
2 ใช้หลักการออกแบบเพื่อมวลชนในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

AE448 ออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยแนวคิดที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อม

1. การออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบโดยคำนึ่งถึงสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า
2 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีสารพิษหรือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆมาใช้ในการออกแบบเข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ และเลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสีและเหมาะสมกับการออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เลือกใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าในการผลิตการออกแบบพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรายงานการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นชำนาญ
   2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
   3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นชำนาญ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และจัดลำดับขั้นตอนวางผังการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตในเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแก้ปัญหา)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ด้านอาชีพไม่น้อยกว่า 1.5 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด - Idea Sketch คือ การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม ให้มีความหลากหลายของความคิดโดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  - หลักการยศาสตร์ คือ การยศาสตร์ เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เพื่อทำให้งานที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้น ๆ ตัวอย่างง่าย ๆ ตัวอย่างหนึ่งได้แก่การเพิ่มระดับความสูงของโต๊ะทำงานให้สูงขึ้น เพื่อพนักงานจะได้ไม่ต้องก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยศาสตร์ หรือนักการยศาสตร์ ( Ergonomist ) จึงเป็นผู้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน และการออกแบบ
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า การจัด
  - หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักในการออกแบบ เพื่อมวลชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และมาตรฐานอุตสาหกรรม 18.2 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้หลักในการออกแบบ เพื่อมวลชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และมาตรฐานอุตสาหกรรม 18.3 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักในการออกแบบ เพื่อมวลชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และมาตรฐานอุตสาหกรรม และนำมาประยุกต์ในงานออกแบบ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สื่อสารและประสานงาน
จัดทำภาพ 3 มิติเพื่อการนำเสนอและพัฒนาเพื่อประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์