หน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AF321 จัดทำภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม ด้วยประมวลผลภาพเป็น Jpeg. png. หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง

1. ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบออกแบบภาพ 3 มิติได้(SolidWorks,Rhinoceros,AutoCAD,3dsMax,SketchUp,Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า)
2. จัดภาพใส่แสงเงา และเลือกมุมมองในการนำเสนอลูกค้าได้
3 แยกแยกชิ้นส่วนเป็นภาพ 3 มิติเพื่อใช้ในการประมาณราคาเพื่อการผลิต และติดตั้ง
4. เขียนภาพด้วยมือเพื่อนำเสนอแนวความคิดได้

AF322 นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา

1. คิดประมาณราคา ต้นทุนและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ได้
2. อธิบายหลักการประมาณราคาเลือกใช้วัสดุและเข้าใจขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง เขียนภาพด้วยมือได้ดีและนำเสนอได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. การจัดทำเป้าหมายการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  3. เทคโนโลยีการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้จัดทำภาพ3 มิติด้วยโปรแกรม สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   โปรแกรมในการเขียนแบบภาพ 3 มิติ เช่น SolidWorks, Rhinoceros, AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า โดยผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่ถนัดในการทดลองประเมิน
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - จัดทำภาพ3 มิติ หมายถึง ภาพที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งรูปร่างและรูปทรงลักษณะการประกอบกันอยู่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ (ภาพประกอบ)แต่ละชิ้นทั้งหมดในภาพเดียวกันทั้งหมดสามารถทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ภาพ3มิติสามารถเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความเหมาะสมแต่ละแบบซึ่งภาพ 3มิติสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่คือ 1. ภาพแอกโซโนเมตริก(Axonometric) 2.ภาพออบลิค(Oblique)เป็นภาพที่มุมเอียงด้านเดียว 3.ภาพทัศนียภาพ(Perspective) - การเลือกใช้โปรแกรมประมวลภาพ 3 มิติ : การเลือกโปรแกรมนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่ออกแบบด้วย เพราะในตอนนี้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติมากมาย ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับงานออกแบบในเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยากออกแบบงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรและกลไก ก็เลือกโปรแกรมจำพวก Solid work หรือ AutoCAD Inventor ถ้าออกแบบงานปั้นโมเดลรูปเหมือนหรือการทำ Animation ก็ไปทางสายโปรแกรม Z Brush หรือไม่ก็ Maya โปรแกรมชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งจะมีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ แต่ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ก็ต้องไปใช้โปรแกรม Rhino ซึ่งจะมี Plug in หรือส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย สำหรับการออกแบบ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น จะถนัดไปทางด้าน เครื่องจักรและกลไก ก็จะเลือกโปรแกรมจำพวก On shape หรือ Solid Work ในการออกแบบ ดังนั้นการจะเลือกโปรแกรมออกแบบหรืออยากจะเรียนโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เราก็ควรจะต้องรู้แนวของตัวเองก่อนว่าจะไปทางด้านไหน ก็ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล 3 มิตินั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  - นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่า แรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า10 %
  - จัดทำโมเดลต้นแบบ หมายถึง การสร้างต้นแบบเสมือนจริงโดยใช้วัสดุ และการทำสีตกแต่งให้สวยเหมือนกับของจริงและทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อเข้าใจงานผลิตภัณฑ์มากขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ในการใช้โปรแกรมในการสร้างภาพ 3 มิติ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะในการใช้โปรแกรมในการสร้างภาพ 3 มิติ การประมาณราคา และการนำเสนองานให้กับลูกค้า

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์