หน่วยสมรรถนะ

เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเข้าใจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการนำเสนอลูกค้า พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆมาร่วมในการออกแบบ มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์และเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ขนาดเก้าอี้ โต๊ะ ตู้เตียง ซึ่งต้องรู้ระยะที่เหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AF311 ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภท

1.ระบุพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ ได้
2 ระบุและนำพฤติกรรมผู้ใช้มาพัฒนาในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้

AF312 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์

1. แสดงแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก
2. ไม่คัดลอกงานและแอบอ้างงาน
3 ต่อยอดหรือพัฒนางานที่มีอยู่ให้มีความแปลกใหม่

AF313 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยหลักการองค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีสี

1. สร้างภาพร่างตามหลักการองค์ประกอบศิลปะได้
2 อธิบายหลักการออกแบบ พร้อมกำหนดขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานได้
3 เลือกใช้สีได้ถูกต้องตรงตามหลักการทฤษฎีสี

AF314 ระบุแนวคิดเบื้องต้นลงบนภาพร่าง

1.อธิบาย รูปทรง วัสดุ สี ขนาด ประโยชน์ใช้สอย ของภาพร่างได้อย่างถูกต้อง
2เลือกใช้วัสดุ สีหรือรูปทรงที่แตกต่างกันในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้เหมาะสม
3 อธิบายหลักการผลิตและออกแบบรูปทรงเลือกวัสดุเหมาะกับขั้นตอนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์

AF315 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยหลักการยศาสตร์

1. ระบุค่าของขนาดสัดส่วนร่างกายเหมาะสมกับการใช้งานได้
2อธิบายหลักการยศาสตร์ พร้อมเลือกสัดส่วนในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้เหมาะสมตามเพศ อายุ และประเทศ

AF316 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยแนวคิดการเลือกวัสดุ

1. เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายเหมาะกับการใช้งานเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทได้
2. อธิบายหลักการเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ภายนอก ภายในอาคาร ฤดูกาล และสถานที่

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์และเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ขนาดเก้าอี้ โต๊ะ ตู้เตียง ซึ่งต้องรู้ระยะที่เหมาะสม มีแนวความคิดที่ใหม่ แปลก แตกต่าง และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางบวก สามารถนำข้อมูลของพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆมาร่วมในการออกแบบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
   3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ในระดับที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด - Idea Sketch คือ การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม ให้มีความหลากหลายของความคิดโดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  - แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่างคือ การที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  - หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า การจัด
  - หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
  -มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
  หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และกระบวนการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลงสีเลือกใช้วัสดุ มีความคิดสร้างสรรค์ สัดส่วนและเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์