หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-7-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดตลาดและมีความเข้าใจภาพรวมและสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มในเรื่องการตลาดเพื่อวางกลยุทธ์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถบริหารจัดการบุคลากร เลือกใช้คนกับงานได้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมในวงการบรรจุภัณฑ์สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวงการบรรจุภัณฑ์ นำความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจและถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP281 จัดทำกระแสนิยมในวงการบรรจุภัณฑ์

1. รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอได้
2. เข้าใจทิศทางการออกแบบในอดีตปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมแนวโน้มของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้

AP282 ระบุและสืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงการบรรจุภัณฑ์

1. เข้าใจหลักการทฤษฏีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2..สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้
3. จัดทำรายงานรวบรวมหลักการและข้อมูลจากการสืบค้นได้

AP283 นำความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ

1. สามารถคิดต่อยอดเพื่อผสานแนวคิดใหม่ร่วมกับทีม
2.เข้าใจช่องทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์กับงานผลิตภัณฑ์ใหม่

AP284 ถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์

1. สามารถอธิบายจัดการระบบความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน
2. บอกหลักการออกแบบ และหลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างชำนาญ
3. สามารถถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิตได้

AP285 ประเมินการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

1.สามารถทดสอบความแข็งแรง และความปลอดภัยของกล่องบรรจุภัณฑ์ได้
2. วิเคราะห์ Simulationพร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดจากการทดสอบและแนะนำทีมงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เข้าใจหลักการทฤษฏีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างสภาวะแวดล้อมของสถานที่ในทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบของบรรจุภัณฑ์ สามารถอธิบายจัดการระบบความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบเป็นขั้นตอน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดทำรายงานรวบรวมหลักการและข้อมูลจากการสืบค้นสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบและสามารถอธิบายจัดการระบบความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบเป็นขั้นตอนสำหรับออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 7 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 7 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ในระดับที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนะ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - วัฒนธรรมกระแสนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม โดยวัฒนธรรมสมัยนิยม มักจะมีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง
   - แหล่งที่มาของข้อมูล หมายถึง เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง
   - สร้างบรรยากาศและการจัดสภาวะแวดล้อม เป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศดี"ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศไม่ดี"
   - ทดสอบการประเมินผลิตภัณฑ์ หมายถึง ก่อนที่สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการประทับโลโก้ จะต้องสามารถนำมาใช้ได้ มันต้องพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติก่อนวางตลาด และต้องพัฒนาเครื่องจักร สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างแท้จริงเครื่องจักรนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมปฏิบัติ ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการหลักก่อนติดแบรนด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
   - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐาน
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ การวางแผนด้านการตลาด กระบวนการออกแบบผลิต และมีความคิดริเริมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะการวางแผนด้านการตลาด กระบวนการออกแบบ ผลิต และมีความคิดริเริมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์