หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบ shop drawing และกราฟฟิค เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและการสั่งผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนแบบ shop drawing และกราฟฟิค เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและการสั่งผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถบริหารจัดการบุคลากร เลือกใช้คนกับงานได้มีประสิทธิภาพ ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ โดยใช้โปรแกรมทางด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง ระบุกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น อัตราส่วนในการผลิต มาตรฐานต่างๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO-08 นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   ISCO-08 นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP261 เขียนแบบ 2 มิติ และระบุรายละเอียด

1. เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติทางด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้

AP262 เขียนแบบ 3 มิติ ตามระบบการเขียนแบบ

1.ใช้โปรแกรมในการออกแบบภาพ 3 มิติด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้
2 ใช้โปรแกรมออกแบบภาพ 3 มิติ เพื่อนำเสนอลูกค้าได้พร้อมกับบอกรายละเอียดในการประมาณราคาได้

AP263 ระบุกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1. ระบุกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ (เช่นอัตราส่วนในการผลิต มาตรฐานต่างๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภค)
2 บอกหลักการทดสอบความแข็งแรงของกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ SolidWorks, AutoCAD, SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้องระบุกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น อัตราส่วนในการผลิต มาตรฐานต่างๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภค

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เข้าใจหลักการออกแบบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2. เข้าใจหลักการขนาดสัดส่วนสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3. เข้าใจหลักการตลาด พฤติกรรมผู้ใช้สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  4. เข้าใจหลักการคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการใช้เครื่องมือและใช้โปรแกรม สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  โปรแกรมในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ เช่น SolidWorks, AutoCAD, ,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  โปรแกรมในการ ออกแบบภาพ 3 มิติ เช่น SolidWorks, Rhinoceros, AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  กฎระเบียบและข้อบังคับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น อัตราส่วนในการผลิต มาตรฐานต่างๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด - การเขียนแบบเพื่อผลิตเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง ๆ จะต้องเข้าใจได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร
  - เขียนแบบ 3 มิติ ตามระบบการเขียนแบบ Bill of Material (BOM) หมายถึง โครงสร้างสินค้าหรือสูตรการผลิตเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ จำนวนส่วนประกอบ รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนการประกอบ รายการวัตถุดิบ ซึ่งเป็นรายการที่สำคัญเพื่อแสดงในการผลิตต่อสินค้า หนึ่งหน่วย
  - มาตรฐานในการเขียนแบบ หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อตกลงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับขนาดรูปร่าง น้ำหนักและส่วนผสมของวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำการผลิตขึ้นจากแหล่งผลิตต่าง ๆ ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมือนกันสามารถนำมาใช้สับเปลี่ยนทดแทนกันได้
  การเขียนแบบจัดเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติช่างเทคนิคที่เขียนแบบจะถ่ายทอดความคิดและการสเกตซ์ของวิศวกรสถาปนิกมา นักออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นรายละเอียดในงานเขียนแบบและการระบุรายการในงานเขียนแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งงานกับผู้ปฏิบัติงานจึงมีการกำหนดมาตรฐานในงานเขียนแบบขึ้น
  มาตราส่วน หมายถึง การอ่านค่าความยาวงานเขียนแบบแบ่งการวัดขนาดเป็น2ระบบใหญ่ ๆ คือ
  1.ระบบนิ้ว ( ระบบอังกฤษ )การวัดระบบนี้จะใช้หน่วยเป็นนิ้ว 2.ระบบเมตริกการวัดระบบนี้ใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตร
  มาตราส่วน( SCALE )หมายถึง อัตราที่ใช้ย่อหรือขยายส่วน การเขียนแบบโดยทั่วไป ภาพที่เขียนแบบจะมีขนาดที่สัมพันธ์พอเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบเสมอ เมื่อมองภาพแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์ ฉะนั้นการเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ ผู้เขียนแบบจึงต้องควรคำนึงถึงมาก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ในการเขียนแบบ บอกสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ 18.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ และความรู้ ในการเขียนแบบ บอกสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ประมาณราคา และการทดสอบบรรจุภัณฑ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำภาพ 3 มิติ ภาพคลี่ เพื่อนำเสนอลูกค้าและเพื่อประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์