หน่วยสมรรถนะ

เขียน shop drawing และกราฟฟิคเพื่อใช้ในการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เขียน shop drawing และกราฟฟิคเพื่อใช้ในการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
และการตลาดบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี
มีความชำนาญการทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถความสามารถในการวางแผนและบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
สามารถเขียนแบบ
2 มิติ และระบุรายละเอียด ระบุกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการออกแบบรรจุภัณฑ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตราฐาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
(มอก.)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP231 เขียนแบบ 2 มิติ และระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

1. เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติเพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้

AP232 ระบุกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการออกแบบรรจุภัณฑ์

1. อธิบายหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของบรรจุภัณฑ์(เช่นตำแหน่งฉลากกำกับ วันหมดอายุ เป็นต้น)
2. เลือกวัสดุและการออกแบบเสริมความแข็งแรงของกล่องเพื่อป้องกันสินค้าได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ
2 มิติ
เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของบรรจุภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
  
1. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือการเขียนแบบ
ออกแบบภาพ 2 มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  
2.
ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 2
มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3.
ปฏิบัติการและประมาณราคา คิดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  4.
ปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องมือในการผลิตสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  1.
เข้าใจหลักการออกแบบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2.
เข้าใจหลักการขนาดสัดส่วนสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3.
เข้าใจหลักการตลาด พฤติกรรมผู้ใช้สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  4. เข้าใจหลักการคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required
Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.
เอกสารรายงานการเขียนแบบ
ออกแบบภาพ2 มิติ 3 มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2.
เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3.
แฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence).
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือการเขียนแบบ
ออกแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1.
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้น
5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์
นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ
(ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้น 5
ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
-
การเขียนแบบเพื่อผลิต หมายถึง การถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ
การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน
โดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้องอันจะเป็นการประหยัดและได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล
โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง
ๆ จะต้องเข้าใจได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร
  - เขียนแบบ 3 มิติ ตามระบบการเขียนแบบ Bill of
Material (BOM)
หมายถึง โครงสร้างสินค้าหรือสูตรการผลิตเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต
จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ จำนวนส่วนประกอบ
รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนการประกอบ รายการวัตถุดิบ
ซึ่งเป็นรายการที่สำคัญเพื่อแสดงในการผลิตต่อสินค้า หนึ่งหน่วย
  -
มาตรฐานในการเขียนแบบ หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อตกลงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับขนาดรูปร่าง
น้ำหนักและส่วนผสมของวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำการผลิตขึ้นจากแหล่งผลิตต่าง ๆ
ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมือนกันสามารถนำมาใช้สับเปลี่ยนทดแทนกันได้
  การเขียนแบบจัดเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติช่างเทคนิคที่เขียนแบบจะถ่ายทอดความคิดและการสเกตซ์ของวิศวกรสถาปนิกมา
นักออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นรายละเอียดใน
งานเขียนแบบและการระบุรายการในงานเขียนแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งงานกับผู้ปฏิบัติงานจึงมีการกำหนดมาตรฐานในงานเขียนแบบขึ้น
  - มาตราส่วน หมายถึง การอ่านค่าความยาวงานเขียนแบบแบ่งการวัดขนาดเป็น2ระบบใหญ่ ๆ คือ 1.ระบบนิ้ว (ระบบอังกฤษ)การวัดระบบนี้จะใช้หน่วยเป็นนิ้ว 2.ระบบเมตริกการวัดระบบนี้ใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรมาตราส่วน( SCALE )หมายถึง อัตราที่ใช้ย่อหรือขยายส่วน การเขียนแบบโดยทั่วไป
ภาพที่เขียนแบบจะมีขนาดที่สัมพันธ์พอเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบเสมอ
เมื่อมองภาพแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์ ฉะนั้นการเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ
ผู้เขียนแบบจึงต้องควรคำนึงถึงมาก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ในการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ

18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ
ในการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบและการวางตำแหน่งกำกับของสินค้าต่าง

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำภาพ 3 มิติ และภาพคลี่เพื่อประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์