หน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติ และภาพคลี่เพื่อประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติ และภาพคลี่เพื่อประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
และการตลาดบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี มีความชำนาญการทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถความสามารถในการวางแผนและบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
ใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3 มิติ หรือโปรแกรมเทียบเท่า คิดประมาณราคา
ต้นทุนและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความคุ้มค่า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP221 จัดทำภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม ด้วยประมวลผลภาพเป็น Jpeg., png. หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง

1. ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3 มิติ
2.จัดภาพใส่แสงเงา และเลือกมุมมองในการนำเสนอได้ดี เพื่อนำเสนอลูกค้า
3.เขียนภาพด้วยมือเพื่อนำเสนอเบื้องต้น
4. ทำแบบภาพคลี่เพื่อใช้ในการผลิต

AP222 นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา

1. คิดประมาณราคา ต้นทุนและเข้าใจขั้นตอนการผลิตการขึ้นชิ้นงาน
2.เลือกใช้วัสดุ ที่มีความคุ้มค่าและมีเศษเหลือน้อยเพื่อลดต้นทุน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3
มิติ หรือโปรแกรมเทียบเท่า มีทักษะในการวาดภาพด้วยมือ
มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ลอกงาน เข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการผลิตหรือขึ้นชิ้นงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
  
1. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือการเขียนแบบ
ออกแบบภาพ 3
มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2.
ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3 มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3.
ปฏิบัติการและประมาณราคา คิดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  4.
ปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องมือในการผลิตสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  เข้าใจหลักการคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required
Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.
เอกสารรายงานการเขียนแบบ
ออกแบบภาพ 3
มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2.
เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3.
แฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence).
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือการเขียนแบบ
ออกแบบภาพ 3
มิติสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1.
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 5
หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย
และอัตนัย สอบปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
  2.
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้น
5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3.
ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5
สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

ใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3
มิติ อาจหมายรวมถึงSolidWorks hinoceros AutoCAD 3ds Max SketchUp Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า ที่สามารถ
จัดภาพใส่แสงเงา และเลือกมุมมองในการนำเสนอได้ดี
เขียนภาพด้วยมือได้ดีและนำเสนอได้คิดประมาณราคา ต้นทุนและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความคุ้มค่า
  
(ก)
คำแนะนำ
   -การเลือกใช้โปรแกรมในการออกแบบต้องขึ้นอยู่กับงานที่ออกแบบด้วยเนื่องจาก
ในตอนนี้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติมากมาย
ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับงานออกแบบในเฉพาะด้าน ยกตัวอย่าง เช่น
ถ้าอยากออกแบบงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรและกลไก ก็เลือกโปรแกรมจำพวก Solidwork
หรือ Autocad Inventor ถ้าออกแบบงานปั้นโมเดลรูปเหมือนหรือการทำ
Animation ก็ไปทางสายโปรแกรม Zbrush หรือไม่ก็
Maya โปรแกรมชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน
ซึ่งจะมีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ
แต่ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ก็ต้องไปใช้โปรแกรม Rhino ซึ่งจะมี Plug in หรือส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย
สำหรับการออกแบบ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น จะถนัดไปทางด้าน เครื่องจักรและกลไก ก็จะเลือกโปรแกรมจำพวก
Onshape หรือ Solidwork ในการออกแบบ ดังนั้นการจะเลือกโปรแกรมออกแบบหรืออยากจะเรียนโปรแกรมออกแบบ
3 มิติ เราก็ควรจะต้องรู้แนวของตัวเองก่อนว่าจะไปทางด้านไหน
ก็ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล 3 มิตินั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
  - จัดทำภาพ 3 มิติ หมายถึง
ภาพที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งรูปร่างและรูปทรงลักษณะการประกอบกันอยู่ของชิ้นส่วนต่าง
ๆ (ภาพประกอบ)แต่ละชิ้นทั้งหมดในภาพเดียวกันทั้งหมดสามารถทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น
ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ภาพ3มิติสามารถเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความเหมาะสมแต่ละแบบซึ่งภาพ 3มิติสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่คือ 1. ภาพแอกโซโนเมตริก(Axonometric) 2.ภาพออบลิค(Oblique)เป็นภาพที่มุมเอียงด้านเดียว 3.
ภาพทัศนียภาพ(Perspective)
  - นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา
หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่า
แรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด
ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน
ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง
ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า10 %
  - จัดทำโมเดลต้นแบบ หมายถึง
การสร้างต้นแบบเสมือนจริงโดยใช้วัสดุ
และการทำสีตกแต่งให้สวยเหมือนกับของจริงและทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อเข้าใจงานผลิตภัณฑ์มากขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ในการใช้โปรแกรมเพื่อขึ้นภาพ
3 มิติ

18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ ในการใช้โปรแกรมเพื่อขึ้นภาพ 3 มิติ ประมาณราคาและเข้าใจขั้นตอนการผลิต

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เขียน shop drawing และกราฟฟิคเพื่อใช้ในการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์