หน่วยสมรรถนะ

เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตของเล่น

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตของเล่น

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักออกแบบของเล่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ
นำความคิดจากการสร้างภาพร่างมาใช้ในการจัดทำภาพ
2 มิติและ สามารถเขียนshop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบโดยเลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ SolidWorks, AutoCAD ,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า
เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมหรือเขียนแบบด้วยมือ
แต่แบบที่ได้จะต้องใช้ในการสั่งผลิตได้ และสามารถเขียนรายการประกอบแบบ
คำนวณราคาต้นทุนเบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบของเล่นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป
Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AT131 เขียนแบบ 2 มิติ พร้อมระบุรายละเอียด

1.เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
2. ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบภาพ 2 มิติ (SolidWorks,AutoCAD,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า)เพื่อใช้ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้
3.ระบุรายละเอียดลงในแบบได้อย่างถูกต้องพร้อมหน่วยวัด สัญลักษณ์การเขียนแบบ

AT132 นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา

1.คิดคำนวณราคาต้นทุนจากแบบได้อย่างถูกต้องและเลือกใช้วัสดุที่สามารถลดต้นทุนได้
2. เขียนรายการประกอบแบบเพื่อแจกแจงรายละเอียดวัสดุ สี ขนาด ราคา จำนวนเพื่อใช้ในการสั่งของคิดต้นทุน และผลิต (BOM)

AT133 ระบุมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการออกแบบของเล่นพร้อมทั้งเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง

1.ระบุรายละเอียดลงในแบบได้อย่างถูกต้อง แสดงภาพชิ้นส่วนการประกอบ (BOM)
2.วิเคราะห์และเลือกใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของเล่นเด็กได้อย่างถูกต้อง(เช่น EN71, มอก., ASTM

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

มีความคิดสร้างสรรค์
เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ของเล่น ประเภทต่างๆเข้าใจหลักกการองค์ประกอบศิลปะ
และทฤษฎีสีเข้าใจหลักการยศาสตร์
และเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย
ตามมาตรฐานความปลอดภัย
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1.
ปฏิบัติการจัดทำโดยใช้ทักษะทางด้านการเขียนแบบ
   2.
ปฏิบัติการจัดทำโดยใช้ทักษะทางด้านการใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ SolidWorks,
AutoCAD, ,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  1.
เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ
และทฤษฎีสี
  2.
เข้าใจหลักการเข้าใจหลักการยศาสตร์
สัดส่วนและขนาด
  3. เข้าใจหลักการเขียนแบบและสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
  4. เข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required
Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.
เอกสารรายงานการออกแบบของเล่น
ผ่านการการเขียนแบบ
ทอดแบบในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  2.
เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3.
แฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (KnowledgeEvidence).
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบของเล่น
ผ่านการการเขียนแบบ
ทอดแบบในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1.
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น
ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ
ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดยการสัมภาษณ์
นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติเขียนแบบ
  2.
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5
ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3.
ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่นเด็กในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบของเล่นเด็กโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น5
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
- การเขียนแบบเพื่อผลิต หมายถึงการถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ
การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบ และเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการอย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล
โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
และรูปแบบต่าง ๆจะต้องเข้าใจได้ง่ายแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร
  เขียนแบบ 3 มิติ ตามระบบการเขียนแบบ Bill of
Material (BOM)
หมายถึง โครงสร้างสินค้าหรือสูตรการผลิตเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต
จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ จำนวนส่วนประกอบ รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนการประกอบ
รายการวัตถุดิบ ซึ่งเป็นรายการที่สำคัญเพื่อแสดงในการผลิตต่อสินค้า หนึ่งหน่วย
  มาตรฐานในการเขียนแบบ
หมายถึง
ข้อกำหนดหรือข้อตกลงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับขนาดรูปร่าง
น้ำหนักและส่วนผสมของวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำการผลิตขึ้นจากแหล่งผลิตต่าง ๆ
ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมือนกันสามารถนำมาใช้สับเปลี่ยนทดแทนกันได้
  การเขียนแบบจัดเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติช่างเทคนิคที่เขียนแบบจะถ่ายทอดความคิดและการสเกตซ์ของวิศวกรสถาปนิกมา
นักออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นรายละเอียดในงานเขียนแบบและการระบุรายการในงานเขียนแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งงานกับผู้ปฏิบัติงานจึงมีการกำหนดมาตรฐานในงานเขียนแบบขึ้น
  มาตราส่วน หมายถึง การอ่านค่าความยาวงานเขียนแบบแบ่งการวัดขนาดเป็น2ระบบใหญ่ ๆ คือ 1.ระบบนิ้ว
( ระบบอังกฤษ )การวัดระบบนี้จะใช้หน่วยเป็นนิ้ว 2.ระบบเมตริกการวัดระบบนี้ใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรมาตราส่วน( SCALE )หมายถึง
อัตราที่ใช้ย่อหรือขยายส่วน การเขียนแบบโดยทั่วไป ภาพที่เขียนแบบจะมีขนาดที่สัมพันธ์พอเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบเสมอ
เมื่อมองภาพแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์ ฉะนั้น การเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ
ผู้เขียนแบบจึงต้องควรคำนึงถึงมาก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ในการใช้โปรแกรมและแนวคิดในการประมาณราคา

18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบและตารางรายการประกอบแบบ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตของเล่น
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบของเล่น