หน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตของเล่น

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักออกแบบของเล่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถนำความคิดจากการสร้างภาพร่างมาใช้ในการจัดทำภาพ 3 มิติ ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ออกแบบภาพ 3
มิติ SolidWorks,Rhinoceros,AutoCAD,3ds Max,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า จัดภาพใส่แสงเงา
และเลือกมุมมองในการนำเสนอได้ดีและสามรถขึ้นต้นแบบงาน 3มิติ
ได้เสมือนจริงและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบของเล่นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่าน มาตราฐานผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรม
มอก,
มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AT121 จัดทำภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบของเล่น

1. ใช้โปรแกรมเขียนแบบเพื่อออกแบบภาพ 3 มิติได้ (SolidWorks,Rhinoceros,AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Adobeหรือโปรแกรมเทียบเท่า)
2. จัดภาพใส่แสงเงา และเลือกมุมมองในการนำเสนอได้ดี
3. เขียนภาพด้วยมือได้ดีพร้อมทั้งนำเสนอได้

AT122 ทำต้นแบบ 3 มิติ (Model)

1. ขึ้นต้นแบบ 3 มิติตรงตามแบบและเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้อง
2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และบริหารจัดการวัสดุได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ต้องมีความสามารถในการวาดภาพมีทักษะเขียนภาพด้วยมือได้ดีและนำเสนอเข้าใจหลักการออกแบบของเล่นเด็ก
ในเรื่องของพัฒนาการ ช่วงวัย และมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

มีความคิดสร้างสรรค์
เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ของเล่น ประเภทต่างๆเข้าใจหลักกการองค์ประกอบศิลปะ
และทฤษฎีสีเข้าใจหลักการยศาสตร์ และเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย
ตามมาตรฐานความปลอดภัย

(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1.
ปฏิบัติการจัดทำแบบร่างโดยใช้ทักษะทางด้านการวาดภาพ ลงสี กำหนดขนาด
   2.
ปฏิบัติการจัดทำแบบร่างโดยใช้ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  1. เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ
และทฤษฎีสี
  2. เข้าใจหลักการเข้าใจหลักการยศาสตร์
สัดส่วนและขนาด
   3.
เข้าใจหลักการพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ของเล่น
   4.
เข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required
Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.
เอกสารรายงานการออกแบบของเล่น ผ่านการเสนอจัดทำภาพ3
มิติด้วยโปรแกรม ด้วยประมวลผลภาพเป็น Jpeg. png.หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง
  2.
เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3.
แฟ้มสะสมงาน
  ข)
หลักฐานความรู้ (KnowledgeEvidence).
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบของเล่นผ่านการเสนอจัดทำภาพ3
มิติด้วยโปรแกรม ด้วยประมวลผลภาพเป็น Jpeg. png.หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1.
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น
ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 5 ทั้ง
5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน
(รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
  2.
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5
ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3.
ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5
สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่นเด็กในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบของเล่นเด็กโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
   (ขา)
คำอธิบายรายละเอียด
- จัดทำภาพ 3 มิติ
หมายถึงภาพที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งรูปร่างและรูปทรงลักษณะการประกอบกันอยู่ของชิ้นส่วนต่าง
ๆ (ภาพประกอบ)แต่ละชิ้นรวมทั้งหมดในภาพเดียวกันทั้งหมดสามารถทำความเข้าใจลักษณะการทำงาน
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ภาพ3มิติสามารถเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความเหมาะสมแต่ละแบบซึ่งภาพ
3มิติ สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่คือ
  1. ภาพแอกโซโนเมตริก(Axonometric)
2.ภาพออบลิค(Oblique)เป็นภาพที่มุมเอียงด้านเดียว
  3.ภาพทัศนียภาพ(Perspective)
  - การเลือกใช้โปรแกรมประมวลภาพ 3 มิติ โดยการเลือกโปรแกรมนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่ออกแบบด้วย
เพราะในตอนนี้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติมากมาย ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับงานออกแบบในเฉพาะด้าน
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าอยากออกแบบงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรและกลไก
ก็เลือกโปรแกรมจำพวก Solid work หรือ AutoCAD
Inventor ถ้าออกแบบงานปั้นโมเดลรูปเหมือนหรือการทำ Animation
ก็ไปทางสายโปรแกรม Z Brush หรือไม่ก็ Maya โปรแกรมชนิดนี้
ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน
ซึ่งจะมีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ
แต่ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ก็ต้องไปใช้โปรแกรม Rhino ซึ่งจะมี Plug in หรือส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย
สำหรับการออกแบบ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น จะถนัดไปทางด้าน เครื่องจักรและกลไก
ก็จะเลือกโปรแกรมจำพวก On shape หรือ Solid Work ในการออกแบบ ดังนั้นการจะเลือกโปรแกรมออกแบบหรืออยากจะเรียนโปรแกรมออกแบบ 3
มิติ เราก็ควรจะต้องรู้แนวของตัวเองก่อนว่าจะไปทางด้านไหน
ก็ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล 3 มิตินั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  - นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา
หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่า
แรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด
ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน
ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง
ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า10 %
  - จัดทำโมเดลต้นแบบ หมายถึงการสร้างต้นแบบเสมือนจริงโดยใช้วัสดุ
และการทำสีตกแต่งให้สวยเหมือนกับของจริงและทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อเข้าใจงานผลิตภัณฑ์มากขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน
เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ในการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างภาพ 3 มิติ


18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม 3
มิติ และการทำโมเดลต้นแบบ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตของเล่น