หน่วยสมรรถนะ

เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบของเล่น

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบของเล่น

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักออกแบบของเล่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบของเล่นได้
โดยสามารถออกแบบของเล่นและเสนอภาพร่างแนวคิดจะได้ภาพร่างที่ผ่านกระบวนการคิด
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หลักทฤษฏีในการออกแบบ หลักการยศาสตร์
การเลือกใช้วัสดุ และหลักการด้านการพัฒนาและพฤติกรรมเด็กตามช่วงวัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

การออกแบบของเล่นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่าน
มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71 , ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AT111 ระบุพฤติกรรมของผู้ใช้ของเล่นแต่ละประเภทตามช่วงวัย

1. ระบุพฤติกรรมของผู้ใช้ของเล่นแต่ละประเภทได้
2. นำข้อมูลของพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยมาใช้เป็นแนวทางสร้างภาพร่างในออกแบบของเล่นได้
3.นำเสนอแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบของเล่นจากพฤติกรรมการใช้ของเล่นได้

AT112 ออกแบบของเล่นโดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์ (แปลกใหม่)

1. เสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของเล่น(ที่ใหม่ แปลก แตกต่าง)
2. เสนอแนวคิดที่มีผลลัพธ์เป็นไปในทางบวก

AT113 ออกแบบของเล่นโดยใช้หลักการองค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีสี

1.อธิบายหลักการออกแบบของเล่นโดยหลักการองค์ประกอบศิลปะได้
2.อธิบายหลักการออกแบบของเล่นโดยหลักการทฤษฎีสี
3.สร้างภาพร่างตามหลักการองค์ประกอบศิลปะ
4. เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีสี
5. เลือกใช้สีที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

AT114 ออกแบบของเล่นโดยหลักการยศาสตร์ (สัดส่วนร่างกายเด็กตามช่วงวัย)

1.อธิบายลักษณะทางกายภาพของของเล่นได้ (รูปทรง วัสดุ สี ขนาด)
2.เสนอแนวคิดในการออกแบบของเล่นเบื้องต้นได้
3. ระบุประโยชน์ใช้สอยลงบนภาพร่าง

AT115 ออกแบบของเล่นโดยแนวคิดการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

1.ระบุค่ามาตรฐานของขนาดสัดส่วนการยศาสตร์ของเด็กในแต่ละช่วงวัยที่ใช้ในการออกแบบออกแบบของเล่นได้
2. อธิบายหลักการยศาสตร์ในการใช้งานสำหรับการออกแบบของเล่นได้

AT116 ออกแบบของเล่นโดยแนวคิดการเลือกวัสดุ

1. เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยไม่อันตรายเหมาะกับช่วงวัยของเด็ก
2. อธิบายมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการออกแบบของเล่นเด็กได้ (EN71 มอก. ASTM)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ต้องมีความสามารถในการวาดภาพ
และเข้าใจหลักการออกแบบของเล่นเด็ก ในเรื่องของพัฒนาการตามช่วงวัยและมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

มีความคิดสร้างสรรค์
เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ของเล่น ประเภทต่างๆเข้าใจหลักกการองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีสีเข้าใจหลักการยศาสตร์
และเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย
ตามมาตรฐานความปลอดภัย
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1.
ปฏิบัติการจัดทำแบบร่างโดยใช้ทักษะทางด้านการวาดภาพ ลงสี กำหนดขนาด
   2.
ปฏิบัติการจัดทำแบบร่างโดยใช้ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการทำ Idea
Sketch
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  1. เข้าใจหลักการองค์ประกอบศิลปะ
และทฤษฎีสี
  2. เข้าใจหลักการเข้าใจหลักการยศาสตร์
สัดส่วนและขนาดของมนุษย์
(วัยเด็ก)
   3.
เข้าใจหลักการพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ของเล่น
   4.
เข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.
เอกสารรายงานการออกแบบของเล่นผ่านการเสนอภาพร่างแนวคิด
  2.
เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  (ข)
หลักฐานความรู้ (KnowledgeEvidence).
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบของเล่นผ่านการเสนอภาพร่างแนวคิด
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน

(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น
ชัน 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ
ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย
การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ
(ใช้คอมพิวเตอร์และ idea
Sketch)
  2.
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3.
ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่นเด็กในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบของเล่นเด็กโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
  (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
- Idea
Sketch เป็นการนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบในระยะเวลาสั้นๆ
หรือการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ
หรือตามปัญหาที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการนำเสนอโดยภาพรวม
ให้มีความหลากหลายของความคิด โดยมีรูปแบบของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพร่างการนำเสนอแนวทางการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและรูปแบบของงานนั้นๆด้วย
ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในงานออกแบบนั้นด้วย
ว่ามีแนวคิดในการออกแบบไปในแนวทางใดควรคำนึงถึงการอธิบายความหมายรูปแบบอย่างชัดเจนสามารถนำเสนอผ่านทางภาพวาดและตัวอักษร
  -
หลักการยศาสตร์
คือ
เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
การทำงานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าว
ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร
เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
เพื่อทำให้งานที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน
แทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้น ๆ ตัวอย่างง่าย ๆ
ตัวอย่างหนึ่งได้แก่การเพิ่มระดับความสูงของโต๊ะทำงานให้สูงขึ้น
เพื่อพนักงานจะได้ไม่ต้องก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยศาสตร์
หรือนักการยศาสตร์ ( Ergonomist )
จึงเป็นผู้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน และการออกแบบ
  -
แนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและแตกต่าง หมายถึงการที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่
อาทิตผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะฯลฯ ซึ่งมีคุณค่าการตีความเกี่ยวกับ
ความแปลกและแตกต่าง ขึ่นอยู่กับผู้สร้าสรรค์หรือสังคม
หรือแวทวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ่น กระประเมินคุณค่าก็ในทำนองเดียวกัน
คุณสมบัติที่ใช้มักใช้ในการตีความ “ความใหม่”
  -
หลักการองค์ประกอบศิลปะ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ
เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่ายอู่สองประการคือ คุณค่าทางด้านรูปทรง
และคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ
อันได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเรียกว่า
การจัด
  -
หลักการทฤษฎีสี หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา
คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้
การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก
ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า
สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ
อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย
สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ
เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์
ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร
ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
-ระเบียบความปลอดภัยของเล่น
ได้บัญญัติความเสี่ยงของของเล่นไว้ 6 ด้าน
และสารเคมีก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ผู้ผลิตต้องป้องกัน
โดยสินค้าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน EN 71-3 ที่มีการกำหนดขีดจากัด ปริมาณการรั่วไหล สูงสุดของธาตุ 8 ชนิดจาก (พลวง สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และ
เซเลเนียม) วัสดุของเล่น เป็นต้น
  - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น
เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน
คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น
  -มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป
Toy Testing EN71 (EN = European Norm)
Safety of toy เป็นมาตราฐานคุณภาพสินค้ายุโรปนส่วนที่เกี่ยวกับข้องเล่นที่รู้จักกันดีได้แก่
EN71-3:1995 Specification for
Migration of Certain Element + A1:2000
และ EN71-9:2005 + A1:2007 Organic Chemical Compounds
  -
ASTM :
ASTM = American
Society for Testing and Materials เป็นมตราฐานคุณภาพสินค้าอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับของเล่นและรู้จักกันดีได้แก่
ASEM F963-08 Standard Consumer Safety

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ทุกด้านที่ใช้ในการออกแบบ

18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ ทุกด้านที่ใช้ในการออกแบบ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตของเล่น