หน่วยสมรรถนะ

ดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาการการใช้สารเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับระบบสากลตามข้อกำหนดของโรงงาน

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-4-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาการการใช้สารเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับระบบสากลตามข้อกำหนดของโรงงาน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาการการใช้สารเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับระบบสากลตามข้อกำหนดของโรงงาน เพื่อควบคุมงานด้านวิชาการวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่โรงงานกำหนด และกำหนดวิธีการและควบคุมการเตรียมสารเคมีและเครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7515 เจ้าหน้าที่ QC ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ICUMSA, ISO 17025, มอก. 56-2533

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B010801 ควบคุมงานด้านวิชาการวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้
1.2 จัดหาข้อมูลใหม่ๆมาพัฒนาวิธีการใช้เครื่องมือและสารเคมี
1.3 สรุปผลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง

B010802 กำหนดวิธีการและควบคุมการเตรียมสารเคมีและเครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ

1.1 กำหนดแผนวิเคราะห์
1.2 กำหนดวิธีการวิเคราะห์
1.3 ปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันต่อการแก้ไข

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านการควบคุมงาน 2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ 3. ทักษะด้านการวางแผนงาน 4. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและสรุปผล 5. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 6. ทักษะด้านการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่มีความเกี่ยวข้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 3. ความรู้ด้านข้อกำหนด เช่น ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข GMP, HACCP 4. ความรู้ด้านวิชาการ 5. ความรู้ด้านข้อกำหนดและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  ดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาการการใช้สารเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับระบบสากลตามข้อกำหนด คือ การควบคุมงานด้านวิชาการวิเคราะห์คุณภาพ ตรวจสอบอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ โดยจัดหาข้อมูลใหม่ๆ มาพัฒนาวิธีการใช้เครื่องมือและสารเคมี สรุปผลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวิธีการและควบคุมการเตรียมสารเคมีและเครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อกำหนดแผนวิเคราะห์และกำหนดวิธีการวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันต่อการแก้ไข

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ 2. ข้อสอบข้อเขียน 3. แฟ้มสะสมงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมดูแลการจัดการด้านกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องตามที่โรงงานกำหนด