หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานวิเคราะห์

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-065ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานวิเคราะห์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์ เพื่อดูแลจุดเก็บตัวอย่างที่จัดทำไว้ให้คงสภาพใช้งานได้ดี และเป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ถูกต้องตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และจัดเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพให้ได้ตรงตามข้อกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7515 เจ้าหน้าที่ QC ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ICUMSA, มอก. 56-2533

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B010101 ดูแลจุดเก็บตัวอย่างที่จัดทำไว้ให้คงสภาพใช้งานได้ดี และเป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ถูกต้อง

1.1 ความแม่นยำของบุคลากรในการเก็บตัวอย่าง
1.2 ตรวจเช็คจุดเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
1.3 เช็คความถี่ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการตรวจวัด

B010102 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

1.1 เช็คความเรียบร้อยของเครื่องมือวัดให้มีความพร้อมก่อนการใช้งาน
1.2 เช็คความแม่นยำของเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องมือนั้นๆ

B010103 จัดเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพ

1.1 จัดเตรียมตัวอย่างได้ถูกต้องในการใช้งานวิเคราะห์ต่างๆ
1.2 เตรียมปริมาณ/ความเข้มข้นของตัวอย่างได้ถูกต้อง

B010104 วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ

1.1 วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบก่อนกระบวนการผลิตได้ถูกต้องและแม่นยำ
1.2 วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
1.3 วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลรีไฟน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัด 2. ทักษะด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ 3. ทักษะด้านการวิเคราะห์คุณภาพ 4. ทักษะด้านการสังเกต ความละเอียด รอบคอบ 5. ทักษะด้านการอ่าน ตีความและแปลความหมายแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 6. ทักษะด้านการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านสารเคมี 2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพ 3. ความรู้ด้านการเก็บตัวอย่าง 4. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  ปฏิบัติงานวิเคราะห์ คือ การดูแลจุดเก็บตัวอย่างที่จัดทำไว้ให้คงสภาพใช้งานได้ดี และเป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อความแม่นยำของบุคลากรในการเก็บตัวอย่าง ดูแลจุดเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและความถี่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการตรวจวัด ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องให้มีความพร้อมก่อนการใช้งานและตรวจเช็คความแม่นยำของเครื่องวัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องมือนั้นๆ จัดเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพให้ได้ตรงตามข้อกำหนด เพื่อจัดเตรียมตัวอย่างได้ถูกต้องในการใช้งานวิเคราะห์ต่างๆ เตรียมปริมาณ/ความเข้มข้นของตัวอย่างได้ถูกต้อง วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบได้ถูกต้องและแม่นยำ วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลรีไฟน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด