หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมระบบการอบแห้งน้ำตาล

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมระบบการอบแห้งน้ำตาล

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างอบแห้งน้ำตาล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการอบแห้งน้ำตาล เพื่อควบคุมดูแลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างกระบวนการผลิต ตรวจสอบประสิทธิภาพการอบแห้งน้ำตาล และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A070101 ควบคุมเครื่องจักรระหว่างกระบวนการผลิต

1.1 ควบคุมอัตราการหมุนของเครื่องอบ
1.2 ควบคุมแรงดันลมเข้า
1.3 ควบคุมอุณหภูมิลมร้อน เข้า-ออก
1.4 วัดค่าการกระจายตัวของน้ำตาลในหม้ออบ

A070102 ตรวจสอบประสิทธิภาพการอบแห้ง

1.1 ควบคุมค่าความชื้นของน้ำตาล เข้า-ออก
1.2 ควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์ของลมเข้า
1.3 ควบคุมอุณหภูมิน้ำตาลที่ออก

A070103 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่น

1.1 วัดปริมาณฝุ่นที่ออกจากเครื่องดักฝุ่น
1.2 ควบคุมปริมาณฝุ่นที่ออกจากเครื่องดักฝุ่น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการควบคุมเครื่องจักร 2. ทักษะการใช้เครื่องมือช่างและการบำรุงรักษา 3. ทักษะการใช้งานเครื่องดักฝุ่น 4. ทักษะด้านการสื่อสาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการอบแห้งน้ำตาล 2. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 3. การอ่านและเข้าใจแผนการผลิตน้ำตาล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  ควบคุมระบบการอบแห้งน้ำตาล คือ ควบคุมการทำงานเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการผลิต โดยควบคุมอัตราการหมุนของเครื่องอบ แรงดันลมเข้า อุณหภูมิลมร้อน เข้า-ออก วัดการกระจายตัวของน้ำตาลในหม้ออบ การตรวจเช็คประสิทธิภาพการอบแห้ง เพื่อควบคุมความชื้นของน้ำตาล เข้า-ออก ควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์ของลมเข้า ควบคุมอุณหภูมิน้ำตาลที่ออก การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่น วัดปริมาณฝุ่นที่ออกจากเครื่องดักฝุ่น ควบคุมปริมาณฝุ่นที่ออกจากเครื่องดักฝุ่น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการอบแห้งน้ำตาล