หน่วยสมรรถนะ

กำกับกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-3-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำกับกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างหม้อปั่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงงานกำหนดพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงงานกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 เจ้าหน้าที่คุมหม้อปั่นน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 2. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A050401 ทบทวนแผนการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1.1 ตรวจเช็คความถูกต้องตามแผนการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
1.2 รายงานผลการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาลต่อหัวหน้าแผนกกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงงาน

A050402 ปรับเปลี่ยนแผนงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1.1 ทราบสาเหตุของการปรับเปลี่ยนแผนงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
1.2 ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแผนงานที่มีการแก้ไข
1.3 ติดตามผลการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาลหลังการปรับเปลี่ยนแผนงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านจัดทำรายงาน 2. ทักษะด้านการบริหารบุคคลขั้นพื้นฐาน 3. ทักษะด้านการอ่านและตีความ 4. ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 5. ทักษะด้านการสื่อสาร 6. ทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ความรู้ด้านกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ทบทวนแผนการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล โดยตรวจเช็คความถูกต้องและรายงานผลการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาลต่อหัวหน้าแผนกกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ทราบสาเหตุของการดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแผนงานที่มีการแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานการปั่นแยกผลึกน้ำตาล หลังการปรับเปลี่ยนแผนงานต่อผู้บังคับบัญชา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล