หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการต้มน้ำอ้อย

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการต้มน้ำอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างหม้อต้ม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมการต้มน้ำอ้อย เพื่อควบคุมการทำงานของชุดหม้อต้ม ให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A030201 ควบคุมการทำงานของชุดหม้อต้ม

1.1 ควบคุมอัตราการไหลของน้ำอ้อยใส
1.2 วัดค่าแรงดันของไอน้ำ
1.3 ควบคุมแรงดันและอุณหภูมิของไอน้ำที่ใช้ระเหยน้ำอ้อยใส
1.4 ตรวจเช็ค Vacuum Pump ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.5 ควบคุม Vacuum ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.6 ตรวจเช็คการทำงานของ Condenser

A030202 ตรวจสอบคุณภาพการต้มน้ำอ้อย

1.1 ควบคุมการเลี้ยงระดับน้ำอ้อยให้เหมาะสมกับหม้อต้ม
1.2 ควบคุมค่า Brix ของน้ำเชื่อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการควบคุมกระบวนต้มน้ำอ้อยให้ได้ตามค่าควบคุม 2. ทักษะการทำงานของเครื่องจักรในระบบการต้มน้ำอ้อยได้แก่ /ระบบ Pre –Heater / ระบบ Vacuum & Condenser / ระบบหม้อต้มน้ำอ้อย (Evaporator) 3. ทักษะการใช้เครื่องมือช่างและการบำรุงรักษา (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการต้มน้ำอ้อย 2. ความรู้ในเรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 3. การอ่านและเข้าใจแผนการผลิตน้ำตาล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  การควบคุมการทำงานของชุดหม้อต้ม โดยควบคุมอัตราการไหลของน้ำอ้อยใส ดูระดับน้ำอ้อยในแต่ละหม้อต้ม เพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนให้ทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบค่า brix ของหม้อต้มชุดสุดท้าย หากมีความผิดปกติต้องรายงานผู้บังคับบัญชาในการแก้ไข เพื่อหยุดการเดินเครื่องและล้างหม้อต้ม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการต้มน้ำอ้อย