หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการต้มน้ำอ้อย

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการต้มน้ำอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างหม้อต้ม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการต้มน้ำอ้อย เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำอ้อยก่อนต้มและตรวจสอบการทำงานหม้อต้มชุดที่ 1-5 ให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A030101 ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำอ้อยก่อนต้ม

1.1 ปรับอุณหภูมิของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.2 ควบคุมอุณหภูมิของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.3 ควบคุมแรงดันของ stream ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

A030102 ตรวจสอบการทำงานหม้อต้มชุดที่ 1-5

1.1 ควบคุมอุณหภูมิของหม้อต้มให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.2 ควบคุมความดันของหม้อต้มให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.3 ควบคุมค่าไอน้ำของหม้อต้มให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการควบคุมกระบวนการต้มน้ำอ้อยให้ได้ตามค่าควบคุม 2. ทักษะการทำงานของเครื่องจักรในระบบการต้มน้ำอ้อย 3. ทักษะการใช้เครื่องมือช่างและการบำรุงรักษา (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการต้มน้ำอ้อย 2. ความรู้เรื่องระบบไอน้ำ (Steam) 3. ความรู้ในเรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 4. การอ่านและเข้าใจแผนการผลิตน้ำตาล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการต้มน้ำอ้อย คือ การตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำอ้อยก่อนต้ม เพื่อปรับและควบคุมอุณหภูมิของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด ควบคุมแรงดันของ stream การตรวจสอบการทำงานหม้อต้มชุดที่1-5 เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความดัน และควบคุมไอน้ำของหม้อต้มให้เป็นไปตามข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการต้มน้ำอ้อย
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการต้มน้ำอ้อย