หน่วยสมรรถนะ

กรองตะกอน

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กรองตะกอน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างพักใส

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่กรองตะกอนในกระบวนการทำใสน้ำอ้อย เพื่อตรวจสอบเครื่องกรองตะกอนและ mud filtrate, Bagassilo ตามระบบควบคุมคุณภาพ ควบคุมกากตะกอน (Filter cake) ให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A020301 ตรวจสอบเครื่องกรองตะกอน

1.1 วัดค่าสุญญากาศของเครื่องกรองแบบ RotaryVacuum Filter
1.2 วัดค่าสุญญากาศของเครื่องกรองแบบ Vacuum Belt Filter
1.3 ตรวจเช็คตะแกรงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.4 ตรวจสอบอุปกรณ์การวัดน้ำชะล้างความหวาน

A020302 ตรวจสอบ mud filtrate

1.1 ตรวจเช็คค่าความเป็น กรด-ด่าง ของ mud filtrate
1.2 ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิของ mud filtrate
1.3 ตรวจเช็คค่าความหวานใน mud filtrate

A020303 ควบคุมกากตะกอน (Filter cake)

1.1 ตรวจเช็คค่า Pol ในกากตะกอนให้เป็นไปตามค่าควบคุม
1.2 ตรวจเช็คค่าความชื้น ในกากตะกอนให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.3 เช็คปริมาณกากตะกอนที่ออกจากเครื่องกรอง

A020304 ตรวจสอบ Bagacillo

1.1 ตรวจเช็คขนาดของ Bagacillo เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรอง
1.2 ควบคุมปริมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรอง
1.3 ตรวจเช็คระบบแยกและระบบลำเลียง Bagacillo

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการควบคุมกระบวนทำใสน้ำอ้อยให้ได้ตามค่าควบคุม 2. ทักษะการทำงานของเครื่องจักรในระบบการกรองน้ำอ้อย ได้แก่ ระบบ Bagacillo ระบบ Mud Mixer /ระบบ RVF /ระบบ Vacuum & Condenser (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านกระบวนการทำใสน้ำอ้อย 2. ความรู้เกี่ยวกับค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 3. การอ่านและเข้าใจแผนการผลิตน้ำตาล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  การกรองตะกอน คือ การตรวจสอบเครื่องกรองตะกอน โดยการวัดค่าสุญญากาศของเครื่องกรอง แบบ Rotary Vacuum Filter หรือ Vacuum Belt Filter ตรวจสอบตะแกรงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์การวัดน้ำชะล้างความหวาน การตรวจสอบ mud filtrate เพื่อตรวจเช็คค่าความเป็น กรด-ด่าง อุณหภูมิ และค่าความหวานของ mud filtrate การควบคุมกากตะกอน (Filter cake) เป็นการตรวจเช็คค่า Pol, ความชื้น ในกากหม้อกรอง ตรวจสอบ Bagassilo โดยตรวจสอบขนาดและควบคุมปริมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรอง - Filter Cake/ Mud Filter - ตะกอนและกากอ้อยที่ติดบนตะแกรงจะถูกขูดออก ได้เป็นผลพลอยได้ดังกากตะกอน (Filter Cake) - บางครั้งอาจต้องใช้น้ำร้อนฉีดล้างตะแกรงทำให้สิ่งสกปรกนั้นออกมาเป็นตะกอนโคลน (Mud Filter) - Bagacillo - ชานอ้อยละเอียด เป็นตัวช่วยจับสิ่งสกปรกในการตกตะกอน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการทำใสน้ำอ้อย