หน่วยสมรรถนะ

ทำการพักใส

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำการพักใส

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างพักใส

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ทำการพักใส เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ค่าความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำอ้อย ควบคุมถังพักใส และตรวจสอบการตกตะกอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A020201 ควบคุมอุณหภูมิของน้ำอ้อย

1.1 ปรับอุณหภูมิของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.2 ควบคุมอุณหภูมิของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.3 ควบคุมการทำงานของ Steam Heater

A020202 ควบคุมค่าความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำอ้อย

1.1 วัดค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.2 ควบคุมค่าความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด

A020203 ควบคุมกระบวนการในถังพักใส

1.1 ตรวจเช็คระดับของเหลว (น้ำอ้อยผสมน้ำด่าง) ในถังพักใส
1.2 ควบคุมอัตราการไหลของน้ำอ้อย
1.3 ควบคุมการเลี้ยงระดับตะกอน
1.4 ตรวจเช็ค Flash tank
1.5 ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.6 ตรวจเช็คค่าความเป็น กรด-ด่าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.7 ตรวจเช็คค่า Brix ของน้ำอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด

A020204 ตรวจสอบการตกตะกอน

1.1 ตรวจเช็คค่าความขุ่นของน้ำอ้อยใสให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.2 ตรวจเช็คค่าความเป็น กรด-ด่าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.3 ตรวจเช็คอุณหภูมิให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการควบคุมกระบวนการทำใสน้ำอ้อยให้ได้ตามค่าควบคุม 2. ทักษะการผสมน้ำอ้อย (Lime Mixing) 3. ทักษะการปรับและควบคุมอุณหภูมิของน้ำอ้อย 4. ทักษะด้านการควบคุมค่าแรงดันของ Steam Heater 5. ทักษะด้านการตรวจเช็คการตกตะกอน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านกระบวนการทำใสน้ำอ้อย 2. ความรู้เกี่ยวกับค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 3. การอ่านและเข้าในแผนการผลิตน้ำตาล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  ทำการพักใส คือ ตรวจเช็คระดับน้ำอ้อยผสมน้ำด่างให้เหมาะสม ไม่ให้ปริมาณสูงเกินเพื่อป้องกันการปนเปื้อน รวมทั้งการควบคุมการเลี้ยงระดับตะกอน ซึ่งสังเกตโดยตาเปล่า สามารถมองผ่านกระจกข้างถังพักใส ตรวจสอบค่า brix (ตัวชี้วัดความสัมพันธ์ของน้ำตาลซูโครสในสารละลาย) ปรับความสมดุล เพื่อป้องกันการเกิดการปรับด่างเกิน (over liming) ตรวจเช็คค่าความขุ่น หากมีค่าสูงต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการทำใสน้ำอ้อย
เตรียมสารเคมีในกระบวนการทำใสน้ำอ้อย