หน่วยสมรรถนะ

เตรียมสารเคมีในกระบวนการทำใสน้ำอ้อย

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมสารเคมีในกระบวนการทำใสน้ำอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างพักใส

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมสารเคมีในกระบวนการทำใสน้ำอ้อย เพื่อเตรียมน้ำปูนขาวและสารช่วยตกตะกอน ให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A020101 เตรียมน้ำปูนขาว

1.1 วัดปริมาณปูนขาวให้ได้ความเข้มข้นที่ถูกต้องตามกำหนด
1.2 ผสมน้ำปูนขาวให้ได้ความเข้มข้นที่ถูกต้องตามกำหนด

A020102 เตรียมสารช่วยตกตะกอน

1.1 เตรียมสารช่วยตกตะกอน (Flocculant) ให้ได้ตามข้อกำหนดก่อนนำไปใช้
1.2 ควบคุมอัตราการให้สารช่วยตกตะกอนให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเตรียมน้ำปูนขาว 2. ทักษะการเตรียมสารช่วยตกตะกอน 3. ทักษะการควบคุมกระบวนทำใสน้ำอ้อยให้ได้ตามค่าควบคุม 4. ทักษะการผสมน้ำอ้อย (Lime Mixing) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านกระบวนการทำใสน้ำอ้อย 2. ความรู้เกี่ยวกับค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี และปริมาณการใช้สารเคมีที่เหมาะสม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมปริมาณปูนขาวและน้ำให้ได้ความเข้มข้นตามกำหนด โดยวัดค่าความถ่วง และอ่านค่า กรด-ด่าง จากเครื่องวัดออนไลน์ได้ 2. ตรวจวัดระยะเวลาในการเตรียมสารช่วยตกตะกอนให้สารมีความอิ่มตัวก่อนนำไปใช้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share