หน่วยสมรรถนะ

สกัดน้ำอ้อย

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สกัดน้ำอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างลูกหีบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่สกัดน้ำอ้อย เพื่อตรวจสอบเครื่องสกัดก่อนการปฏิบัติงานและระหว่างการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบประสิทธิภาพการสกัด และตรวจสอบระบบน้ำพรม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A010201 ตรวจสอบเครื่องสกัดก่อนการปฏิบัติงานและระหว่างการผลิต

1.1 เช็คร่องฟันลูกหีบให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.2 ปรับความเร็วรอบลูกหีบให้ถูกต้องตามกำหนด
1.3 ปรับอัตราการหมุน แรงกด ระยะห่างของลูกหีบให้ถูกต้องตามกำหนด
1.4 เช็คความสะอาดเครื่องจักร

A010202 ตรวจสอบประสิทธิภาพการสกัด

1.1 วัดค่าความชื้นของกากอ้อยเพื่อให้อยู่ในข้อกำหนดของโรงงาน
1.2 เช็คค่า Pol ของกากอ้อยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.3 เช็คค่าเปอร์เซ็นต์ Pol extraction ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

A010203 ตรวจสอบระบบน้ำพรม

1.1 ระบุขั้นตอนในการพรมน้ำอ้อย
1.2 วัดปริมาณน้ำให้ถูกต้อง
1.3 วัดอุณหภูมิได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะเกี่ยวกับงานช่าง เช่น งานเชื่อมโลหะ, งานตัดโลหะ, งานถอด/ประกอบ เครื่องจักร 2. ทักษะการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหีบ เช่น ตลับเมตร เวอร์เนียไมโครมิเตอร์ 3. ทักษะการตรวจสอบเครื่องสกัด 4. ทักษะการตรวจสอบร่องฟันลูกหีบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการสกัดน้ำอ้อย 2. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 3. การอ่านและเข้าใจแผนการผลิตน้ำตาล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  1. การตรวจสอบเครื่องหีบสกัดก่อนการปฏิบัติงานและระหว่างการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ความสามารถในการตรวจสอบร่องฟันลูกหีบ คือ ดูความกว้าง ความสูง ความเอียงของร่องหีบ - มีการปรับอัตราการหมุน แรงกด และระยะห่างของลูกหีบ โดยวัดแรงดันจากเกจวัด และดำเนินการตามค่า Milling Setting ที่โรงงานกำหนด - ปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณใกล้เคียง โดยสังเกตจาก กลิ่น ฟอง เมือก ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน 2. ตรวจสอบค่าความชื้น เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ หากเกิดปัญหาต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข 3. ตรวจสอบปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของน้ำตาลซูโครสที่ละลายอยู่ในน้ำอ้อย (Pol) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ หากเกิดปัญหาต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข 4. ตรวจสอบน้ำหนักของกากอ้อย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ หากเกิดปัญหาต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข 5. อธิบายขั้นตอนในการพรมน้ำอ้อย มีการตรวจสอบ การวัดปริมาณน้ำ อุณหภูมิ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมอ้อยด้วยเครื่องย่อยอ้อย
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการสกัดน้ำอ้อย